Със Заповед № I-59 от 19.02.2024 г. на Председателя на Българската академия на науките, публикация в Държавен вестник и на сайта на БАН се обявява Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023/2024 година.

Документите на кандидат-докторантите ще се приемат в отдел “Човешки ресурси” в ИМИ-БАН. Допускането на кандидатите до конкурс, организирането и провеждането на конкурсните изпити, класирането и зачисляването на приетите докторанти се извършват съгласно изискванията на ЗВО и ЗРАСРБ.

Срок за подаване на документи: от 5 март до 4 май 2024 г.

Конкурсните изпити по специалността ще се проведат в периода от 10 до 14 юни 2024 г., а изпитите по чужд език – от 17 до 21 юни 2024 г.

Обявените позиции в Института по математика и информатика, както и повече подробности за конкурса може да откриете тук.