Петдесет и третата Пролетна конференция на Съюза на математиците в България ще се проведе от 1 до 5 април 2024 г. в хотел „Самоков“, Боровец, с домакинството на секция БАН – СУ.

Програмата на 53. Пролетна конференция включва 3 доклада по покана, седем юбилейни и обзорни доклада, семинари и курсове за повишаване квалификацията на учители, дискусии по актуални теми.

Юбилейните сесии включват и отбелязването на 80-годишния юбилей на професор Николай Янев от проф. Марусия Славчова-Божкова, а акад. Петър Попиванов е посветил своите доклади на 120-годишнините от рождението на Карл Густав Якоби и на чл.-кор. проф. дмн Георги Брадистилов. Проф. Боян Димитров ще сподели своя “път житейски в математиката”, давайки личен поглед върху своята кариера и развитието на математическите науки. Влиянието на Колмогоров върху стохастиката в България и задачи по вероятности с неочаквани решения ще бъдат фокус в доклада на проф. Йордан Стоянов. В сегмента на юбилейните и обзорните доклади ще бъде отдадена почит и на наследството на Магдалина Тодорова, значима фигура в сферата на информатиката.

Пролетната конференция на СМБ е ключово годишно събитие, което събира на едно място учителите и специалистите в областта на средното образование, академични преподаватели, научни изследователи, представители на бизнес сектора и издателствата на учебни и научни издания. Традиционно, част от Пролетната конференция е и научната секция на Ученическия институт по математика и информатика (УчИМИ), където ученици от всички краища на страната имат възможност да представят своите проекти пред авторитетно жури. Тази година в Боровец за участие в Ученическата секция ще пристигнат 55 ученици, които ще представят 9 проекта по математика и 32 по информатика и ИТ.

Съюзът на математиците в България е един от основните проводници на постиженията на българската математическа наука и образование у нас и в чужбина – организацията разпространява педагогически опит при преподаване на математика и информатика и активно съдейства за издигане на професионалния статут и интереси на своите членове. Петдесет и третата пролетна конференция на СМБ не прави изключение от това правило – по време на сесиите с учители ще бъде направен анализ професионалното образование и обучението по математика, ИТ, информатика, ще бъдат предложени курсове за повишаване на квалификацията на учителите по математика и информатика.

Пролетната конференция на СМБ е научен форум с над половинвековна история, който събира заедно на едно място изследователи, академични преподаватели, учители и студенти, както и всички, заинтересовани от математика, информатика и информационни технологии. Организирането и провеждането на подобни събития подчертава значимостта и влиянието на математическите науки, обсъжда текущите предизвикателства в тяхното развитие и представя последните постижения и приложения в тези области пред научната общност и обществеността.

Научната програма и сборникът с докладите на 53. Пролетна конференция могат да бъдат намерени на адрес http://www.math.bas.bg/smb/. Сборникът с докладите се индексира в Scopus.