Действията „Мария Склодовска-Кюри“ (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA) са програми, част от Хоризонт Европа, които са насочени към високи постижения в научните изследвания. MSCA е водещата програма на Европейския съюз за финансиране на изследователската работа на докторанти и постдокторанти.

Проектът Обобщена цялост и приложения в теория на числата (Generalised Integrality and Applications to Number Theory) на д-р Владимир Митанкин ще бъде изпълняван под научното ръководство на проф. Людмил Кацарков.

Д-р Митанкин изследва класически въпроси по Диофантова геометрия, засягащи съществуването и плътността на точки върху алгебрични многообразия чрез методи от алгебричната геометрия и от аналитичната теория на числата. Основният обект на изследване в проекта по програма „Мария Склодовска-Кюри“ са така наречените полу-цели точки, които представляват рационални точки удовлетворяващи допълнително условие за интегралност по отношение на граничен претеглен дивизор. Въведени от Кампана и от Дармон, те представляват едновременно и междинно понятие и обобщение на понятията за рационални и за цели точки. Изследванията целят от една страна да доразвият сравнително новата теория на полу-целите точки, от друга да получат информация за целите точки върху алгебрични многообразия, недостъпна чрез класически методи и от трета страна, да приложат теорията на полу-целите точки в опит за разрешаването на някои класически задачи по теория на числата.

Владимир Митанкин е възпитаник на СУ „Св. Климент Охридски“ с магистратура по теория на числата под ръководството на проф. Дойчин Толев и доц. Иван Чипчаков от ИМИ. Получил е докторска степен от Бристолския университет през 2017 г. с ръководител проф. Тим Браунинг. Последователно е бил постдокторант в Математическия институт на Федералния университет на Рио де Жанейро, в Института по математика Макс Планк в Бон и в университета Лайбниц в Хановер. В момента Владимир работи в Института по математика и информатика по Научна програма „Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки“ (ПИКОМ).

Действията „Мария Склодовска-Кюри“ целят осигуряване на нови знания и умения на изследователите чрез мобилност и сътрудничество в различни държави, сектори и дисциплини, подобряване на системите за обучение и кариерно развитие, структуриране и подобряване на институционалните и националните системи за подбор на кадри, като се вземат предвид Европейската харта на изследователите и Кодекса за поведение при подбора на изследователи.

Действията „Мария Склодовска-Кюри“ са основният инструмент на ЕС за привличане към Европа на изследователи от трети държави, с което се оказва съществен принос към глобалното сътрудничество в научните изследвания и иновациите. Те имат положително влияние не само върху изследователите и организациите, но също така са източник на научноизследователски резултати, които са с висока степен на въздействие, като същевременно допринасят положително за справянето с обществените и стратегическите предизвикателства.