Проекти

Институтът по математика и информатика е самостоятелно постоянно научно звено в БАН и осъществява своята дейност съгласно Закона за БАН, Устава на БАН и вътрешен правилник за дейността на института, в рамките на действуващото законодателство. Институтът по математика и информатика е многопрофилен академичен институт с основна задача да издига равнището на всички дейности в страната, свързани с развитието, приложението и възпроизводството на математиката и информатиката.

С цел постигане на стратегическите цели на ИМИ се поддържат двустранни и многостранни договорни контакти с десетки научни центрове в Европа и света. Пълноценното интегриране в Европейското изследователско пространство се разглежда от ръководството на ИМИ като един от основните подходи за превръщане на науката в основна двигателна сила за развитие на националната икономика и на общество, базирано на знания. ИМИ–БАН има дългосрочни двустранни и многостранни споразумения за научно сътрудничество с над 40 научни центрове и университети в Европа и в света – в Белгия, Великобритания, Германия, Индонезия, Испания, Италия, Китай, Латвия, Норвегия, Пакистан, Русия, Сърбия, Украйна, Франция, Швейцария, Швеция, Япония и др.

Проекти по европейски програми

 • (Erasmus+ RO IASI05) Gheorghe Asachi Technical University of Iasi, (2014-2021), проф. д-р Величка Милушева
 • (Erasmus + TR ISTANBU) Technical University of Istanbul (2014-2021), проф. д-р Величка Милушева
 •  (Erasum+, CAGLIAR01) Partial Differential Equations (2015-2020), проф. д-р Анжела Славова
 •  (Erasum+, FIRENZE 01) Differential Equations (2017-2020), проф. дмн Анжела Славова
 • (COST, IMAAC, CA16227) Investigation and Mathematical Analysis of Avant-garde Disease Control via Mosquito Nano-Tech-Repellents (2017-2021), партньори University of Lisbon, University of Zagreb, Ghent University, University of Hradec Kralove, Lappeenranta University of Technology, ENSTA ParisTech, Goce Delcev University-Stip, Universitaet Koblenz-Landau, National Technical University of Athens, University of Iceland-Reykjavik, Universita di Torino, Universita degli Studi di Milano, Vrije Universiteit Amsterdam, доц. д-р Петър Рашков
 •  (H2020-EINFRA-2016-2017/H2020-EINFRA-2017, OpenAIRE-Advance) OpenAIRE Advancing Open Scholarship (2018-2020), проф. дмн Петър Станчев
 • (ESA) Satellite-based Maritime Web-services for Bulgarian coastal area – SatWebMare (2018-2020), проф. дмн Огнян Кунчев
 • (Erasum+, BOLOGNA 01) (2018-2021), проф. дмн Анжела Славова
 • (2019-1-DE01-KA203-00, ENSITE) ENvironmental Socio-Scientific Issues in Initial Teacher Education (2019-2022), проф. дмн Евгения Стоименова
 • (H2020-INFRAEOSC-2018-2020, NI4OS-Europe) National Initiatives for Open Science in Europe (2019-2022), ИМИ е „трета страна” по проекта; „National Initiatives for Open Science in Europe“, проф. дмн Петър Станчев
 • (COST, CA18206) Glioma MR Imaging 2.0 (2019-2023), проф. дмн Петър Станчев
 • (H2020-SwafS-2020-1, ISPAS) Paths to Succesful Innovations (2020-2021), партньори University of Stavanger (Norway), Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura della Compagnia di San Paolo (Italy), Universita degli study di Torino, Univessitat de Girona, Asociacion para la Gestion del Centro Europeo de Empresas e Innovacion de Burgos, Fundacio Institut d’Investigao Biomedica de Bellvitge, проф. дмн Петър Бойваленков
 • (H2020-MSCA-NIGHT-2020, K-TRIO 4) Нощ на учените (2020), партньори ФМИ-СУ (водещ партньор), Сдружение “Форум Наука”, Тракийски университет, Русенски университет, Медицински университет Варна, Университет “Проф. А. Златаров”, Център по растителна системна биология и биотехнология, Клуб “Млади учени”, проф. дмн Петър Бойваленков
 • (H2020 programme of the European Union for research and innovation) Scientix 4 (2020-2022), проф. Тони Чехларова

Проекти с национално значение

 • (ДО1-229/06.12.18) Национална научна програма „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР) (2018-2020), партньори – СУ, ТУ-София и др., доц. д-р Десислава Панева-Маринова
 • (ДО1-205/23.11.18) Национална научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“, партньори – БАН (ИМИ, ИИКТ, ИМБМ, НЛКВ, ЛТ), СУ, ТУ София, Унив. А. Златаров Бургас, ПУ, ХТМУ, РУ, ШУ, МУ, ТУ Варна, УНИБИТ, ЮЗУ, проф. дмн Петър Бойваленков
 • (ДО1-272/16.12.2019) КЛАДА-БГ Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH, Национална пътна карта за научна инфраструктура 2017-2023 (2017-2023), партньори – ИИКТ-БАН, СУ, проф. д-р Радослав Павлов
 • (ДО1-271/16.12.2019) Национален център за високопроизводителни и разпределени пресмятания, Национална пътна карта за научна инфраструктура 2017-2023 (2017-2023), партньори ИИКТ-БАН, СУ, ТУ София, ИМех, ПУ, УниБИТ, проф. дмн Петър Бойваленков
 • (Оперативни програми на структурните фондове № BG05M2OP001-1.001-00) Център за върхови постижения по информатика и информационни и комуникационни технологии, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (2018-2023), партньори ИИКТ-БАН, проф. д-р Нели Димитрова
 • Проект по Националната пътна карта за научна инфрастуктура 2017 – 2023:
  Национален геоинформационен център (НГИЦ) за мониторинг, оценка и прогнозиране на природни и антропогенни рискове и бедствия, Договор ДО1-161/28.08.2018, Координатор: Национален институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ), Финансираща институция: МОН, партньор: ИМИ-БАН,  Ръководител на екипа от ИМИ-БАН: проф. д-р Величка Милушева.
 • Програма на МОН и БАН „Образование с наука“, акад. Веселин Дренски
 • Проект по национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука“ (ВИХРЕН):
  Categorical Kaehler Geometry and Applications (CKGA), PI (Principal Investigator): Ludmil Katzarkov, 2020 – 2024

Фонд „Научни изследвания“

 • Проект по конкурс на ФНИ за финансиране на фундаментални научни изследвания:
  ДН 12/2: Риманова и комплексна геометрия; 2017–2021, ръководител проф. Величка Милушева
 • (ДН 12/8) Съвременни компютърни методи за изследване на комбинаторни структури осигуряващи цялостност и сигурност на информацията (2017-2021), партниращи организации – КУ Льовен, Белгия, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, ДАНС, проф. дмн Цонка Байчева
 • (ДПМНФ 01/22) DiPP2018 Осма международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство” (2018), партниращи организации – Regional Academic Center – Burgas, Bulgarian Academy of Sciences, Regional Historical Museum – Burgas, Burgas Free University, Index Ltd., проф. д-р Радослав Павлов
 • (ДНТС/Русия 02/5) Интегрируеми системи: нетривиални групи от редукции, преобразования на Дарбу и вълни-убийци     (2018-2020), партнираща организация – Санкт-Петербургски държавен университет по аерокосмическо приборостроене, доц. д-р Георги Бояджиев
 • (КП-06-Н22/4) Нелинеен анализ: вариационни методи и оптимизация, (2018-2021), партниращи организации – ФМИ СУ (водещ), ТУ Варна, Univ. College Dublin, проф. д-р Николай Живков
 • (КП-06-Н22/5) Изследване на приложението на нови математически методи за анализ на кардиологични данни (2018-2021), партниращи организации – ИР-БАН, МУ-Варна, доц. д-р Галина Богданова
 • (КП-06-Н22/2) Приложение на аналитични и числени методи за решаване на нелинейни системи, описващи еластични структури (2018-2021), доц. д-р Иван Бажлеков
 • (H28/25) Числено моделиране на черни дупки и тяхната динамика в разширените скаларно-тензорни теории (2018-2021), партнираща организация – Физически факултет, СУ, проф. дфн Стойчо Язаджиев
 • (КП-06-ПП/6) Финансиране на списание Serdica Journal of Computing (2019), проф. дмн Петър Станчев
 • (КП-06-МНФ) DiPP2019 Девета международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство” (2019), партниращи организации – Регионален академичен център – Бургас към БАН, Регионален исторически музей, проф. д-р Радослав Павлов
 • (КП-06-МНФ-41) KIN2020 Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization         (2019-2020), доц. д-р Галина Богданова
 • (ДНТС/Австрия КП-06) Теория и алгоритми за апроксимиране с полиноми и сплайни (2019-2021) партнираща организация – Johann Radon Institute for Computational and Applied Mathematics (RICAM), Linz, Austria, доц. д-р Ирина Георгиева
 • (КП-06 Н 32/1) Групи и пръстени – теория и приложения (2019    -2022), акад. Веселин Дренски
 • (КП-06-Н32/8) Статистически методи за машинно обучение за данни с комплексна структура (2019-2022), проф. дмн. Евгения Стоименова
 • (КИН 2020) Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация (2020), доц. д-р Галина Богданова

Международни двустранни споразумения (ЕБР)

 • Комбинаторна теория на пръстените (2019-2021), Математически институт “Алфред Рени” на Унгарската академия на науките, акад. Веселин Стоянов Дренски.
 • New method for analysis of differential equations based on Cellular Nanoscale Networks (2017-2020), Israel Academy of Sciences Ariel University, Ariel, Israel Ben Gurion University, Ber-Sheva, Israel, проф. Анжела Славова,
 • Приложения на цифровите екосистеми в изкуството, културата и образованието          (2018-2020), Latvia Culture College at Latvian Academy of Culture, доц. Десислава Иванова Панева-Маринова
 • Синергия между теория на кодирането, крайни геометрии и криптография (2018-2020), Department of Mathematics, Ghent, University Department of Electrical Engineering, ESAT/COSIC, KU Leuven, проф. Цонка Стефанова Байчева
 • Спецификация в алгебра на процесите и дедуктивна верификация на хибридни системи II: Влагане на логическия извод за ключовите количествени аспекти в композиционалната рамка (2018-2021) Institute of Software, Chinese Academy of Sciences, доц. Димитър Панайотов Гелев.
 • Хибриден модел базиран на Метод на Гранични Интегрални Уравнения за разпространението на сеизмични вълни в нехомогенна геоложка среда (2018-2021), Солунски университет Аристотел, доц. Георги Петров Бояджиев.
 • Оператори, диференциални уравнения и специални функции на дробното смятане – числени методи и приложения (2020-2022), Сръбска академия на науките и изкуствата, Университет Нови Сад, проф. Виржиния Стойнева Кирякова.

Международни проекти

 • Математическое моделирование нелинейньх систем и физических процессов, парньор ОИЯИ- Дубна, Русия (2017-2020), проф. д-р Наталия Кольковска
 • (141980) Символьно-численные методы решения систем алгебраических уравнений, возникших в перспективных задачах телекоммуникацииОбьединеного института ядерных исследований (ОИЯИ), партньор – ОИЯИ Дубна, Россия (2018-2020) доц. д-р Стоян Порязов

Други проекти

 • (НОМ) Национални отбори по математика (2004-), Американска Фондация за България, проф. дмн Петър Бойваленков
 • (VivaCognita) Виртуална общност за математика и информатика и платформа за развитие на проекти (2014-), партньори – Виваком, СМБ, акад. Юлиан Ревалски
 • Музей на математиката и информатиката в България (2014- ), партньори – СМБ, ФМИ-СУ, доц. д-р Румена Калтинска
 • (Оперативни програми на структурните фондове № BG05M20P001-2.010-00), Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти (2018-2021), проф. д-р Тони Чехларова

Проекти по европейски програми

Проекти с национално значение

 • (ПМС №347) Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти (2017-2018), акад. Веселин Дренски. Проектът включва 18 подзадачи: 7 подзадачи се изпълняват от ИМИ, по една подзадача от други 9 института на БАН и две подзадачи са общо-академични дейности за БАН.
 • Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ), ДО1-164/28.08.2018, 2018-2019

Фонд „Научни изследвания“

 • Разработка на математически методи за проектиране, оценяване и имплементиране на криптографски схеми за защита на информацията – 2012 – 2014
 • Numerical and Analytical Tools for Localized Solutions of Generalized Wave Equations in Multidimension – 2010-2014
 • Информационни технологии за представяне с музика, ноти и текст на български народни песни в дигитална библиотека – 2009-2011
 • Комбиниран подход с метод на гранични интегрални уравнения и клетъчно невронни мрежи за анализ на пиезоелектрични материали с пукнатини – 2009-2012
 • (ДМУ 03/17) Алгоритми за приближено възстановяване на функции, основани на Радонови проекции и частни диференциални уравнения (2011-2017), доц. д-р Ирина Георгиева
 • (ДФНИ-И01/0003) Разработка на математически методи за проектиране, оценяване и имплементиране на криптографски схеми за защита на информацията (2012-2016), партнираща организация – ДАНС, проф. дмн Цонка Байчева
 • (ДНТС Австрия 01/6) Числено и символно апроксимиране с Радонови проекции (2012-2018), партнираща организация – RISC, Linz, Johannes Kepler University, доц. д-р Ирина Георгиева
 • (ДНП 04/50) Финансиране на списание Serdica Mathematical Journal (2014-2015), акад. Веселин Дренски
 • (ДФНИ-И02/18) Компютърни и комбинаторни изследвания в алгебрата и приложения (2014-2017), акад. Веселин Дренски
 • (ДФНИ-И02/9) Теоретично и числено изследване на нелинейни математически модели (2014-2017), проф. дмн Николай Кутев
 • (ДФНИ-И02/14) Анализ и геометрия върху риманови и комплексни многообразия (2014-2017), проф. дмн Йохан Давидов
 • (ДФНИ-И02/12) Интегродиференциални уравнения за решаване на свързани задачи за многофункционални материали с нанонееднородности (2014-2017), проф. дмн Цвятко Рангелов
 • (ДФНИ-И02/3) Компютърно моделиране и клинични изследвания на артериални аневризми при хора (2014-2017), партниращи организации – ИМех-БАН (водещ), МУ-София, доц. д-р      Иван Георгиев
 • (ДФНИ-И02/10) Вариационен анализ в нормирани пространства и приложения, (2014-2017), акад. Юлиан Ревалски
 • (ДФНИ-И02/19) Нови математически и статистически методи за машинно обучение с приложения в съвременните технологии за генетично секвениране (2014-2017), проф. дмн Евгения Стоименова
 • (ДПМНФ 01/8) Dipp2016 Шеста международна конфенренция „Цифрово представяне и опазване на културното и научно наследство“ (2016), проф. дмн. Петър Станчев
 • (ДНП 05/2) Финансиране на списание Serdica Journal of Computing (2016), проф. дмн Петър Станчев
 • (ДКОСТ 01/9) Предвиждане на качеството в мрежи за информационно обслужване (2016-2018), доц. д-р Стоян Порязов
 • (ДМО 02/3) Модели и концепции на сериозни образователни игри чрез свързани мултимедийни ресурси от военно-историческото наследство, (2016-2018), партнираща организация – РИМ-Велико Търново, гл. ас. Николай Ноев
 • (ДН 02/5) Алгебрични и геометрични методи в диференциалните уравнения: интегруемост и неинтегруемост (2016-2019), чл.-кор. Емил Хорозов
 • (ДН 02/14) Съвременни методи в конструктивната теория на функциите (2016-2019), партнираща организация – СУ “Св. Кл. Охридски” (водещ), проф. дмн. Камен Иванов
 • (ДН 02/2) Кодове и комбинаторни конфигурации (2016-2020), проф. дмн Илия Буюклиев
 • (ДН 02/13) Съвременни математически методи за анализ на Big Data и приложения (2016-2020), проф. дмн. Огнян Кунчев
 • (ДН 02/6) Концепции и модели за иновативни екосистеми с цифрово културно съдържание (2016-2020), проф. д-р Радослав Павлов
 • (ДПМНФ 01/10) Международен научен форум: MDS 2017 “Дни на математиката в София” (2017), проф. д-р Величка Милушева
 • (ДПМНФ 01/27) DiPP2017 Седма международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство” (2017), проф. Петър Станчев
 • (ДНП 06/51) Финансиране на списание Serdica Journal of Computing (2017), проф. дмн Петър Станчев
 • (ДНТС/Австрия 01/3) Апроксимации с нисък ранг, полиноми, сплайни и техните приложения (2017-2019), партнираща организация – Johannes Kepler University Linz, Austria, доц. д-р Станислав Харизанов
 • (ДКОСТ01/29) Cost Action 16227, Investigation and Mathematical Analysis of Avant-garde Desease Control via Mosquito Nano-Tech-Repellents (2017-2019), доц. д-р Петър Рашков
 • (ДM 12/2) Нови модели на цялостни телекомуникационни мрежи с гаранции за качество на обслужване (2017-2019), гл. ас. д-р Велин Андонов
 • (ДНТС Русия 01/69) Interplay between Topology and Banach Space Theory (2017-2019), акад. Юлиан Ревалски
 • (ДФНП-17-26) Нов математически подход в нанотехнологиите (2017-2018), докторант Галина Бобева
 • (ДФНП-17-90) Инварианти на класически групи и представяния на безкрайномерни алгебри на Ли (2017-2018), гл. ас. Елица Христова

Международни двустранни споразумения (ЕБР)

 • OUTLAND – Open protocols and tools for the edUcation and Training of voLuntary organisations in the field of Civil Protection, against nAtural Disasters (forest fires) in Greece and Bulgaria – 2012-2014
 • Variational Analysis and Applications (2006-2017), Technion, Israel, акад. Юлиан Петров Ревалски.
 • Semantics and contrastive linguistics with a focus on a bilingual electronic dictionary (2005-2006), Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences, проф. Людмила Петрова Димитрова.
 • Математическо моделиране чрез интегрално-трансформационни методи, частни диференциални уравнения, специални и обобщени функции, числен анализ (2016), Сръбска академия на науките и изкуствата (САНИ), проф. Виржиния Стойнева Кирякова.
 • Развитие на програмното осигуряване за мултимедийни и езикови технологии (2013), Унгарска академия на науките, Institute for Computer Science and Control, проф. Радослав Димов Павлов
 • Approximation Theory and Fourier Analysis (2012-2015), Alfréd Rényi Institute of Mathematics Hungarian Academy of Sciences, Камен Ганчев Иванов.
 • Интеграция на услугите в чешката и българската цифрови математически библиотеки (2014-2016), проф. Петър Любомиров Станчев.
 • Ученически институт по математика и информатика (2014) МАНИ, чл.-кор. Олег Кръстев Мушкаров.
 • Анализ, Геометрия, Топология (2014-2016) МАНИ, акад. Юлиан Петров Ревалски.
 • New hybrid method for studying equations of mathematical physics with applications in mechanics via cellular neural networks (2014-2017), Israel Academy of Sciences, Ben Gurion University, Beer-Sheva, Israel, Ariel University, Ariel, Israel, проф. Анжела Славова.
 • High Level Semantic Analysis of Bulgarian and Israel Collections, (2014-2017), Факултет по мениджмънт-Университет в Тел Авив, проф. Петър Любомиров Станчев.
 • Приложения на дигитални библиотеки в културата и образованието (2015-2017), Latvia Culture college at Latvian Academy of Culture, доц. Десислава Иванова Панева-Маринова.
 • Finite geometries, Coding theory and Cryptography (2014-2017), Университет в Гент и КУ Льовен, Белгия, проф. Цонка Стефанова Байчева
 • Математическа логика, алгебра и алгебрична геометрия (2015-2018), Университет в Гент, Белгия, акад. Веселин Стоянов Дренски.
 • Комбинаторна теория на пръстените (2016-2018), Математически институт “Алфред Рени” на Унгарската академия на науките, акад. Веселин Стоянов Дренски.
 • Development of Software Systems for Multimedia and Language Technologies, (2016-2018) Унгарска академия на науките, Institute for Computer Science and Control, доц. Десислава Иванова Панева-Маринова
 • Аналитични и числени методи за диференциални и интегрални уравнения и математически модели от произволен (дробен или цял) ред (2017-2019), Сръбска Академия на Науките и Изкуствата, проф. Виржиния Стойнева Кирякова.
 • Анализ, геометрия и топология (2017-2019), Македонска академия на науките и изкуствата, чл.-кор. Олег Кръстев Мушкаров.
 • Изследване на концептуалното знание и наличието на грешни представи в часовете по математика и природни науки (2017-2019), акад. Петър Стоянов Кендеров.

Международни проекти

 • (ОИЯИ № 05-6-1119) Методи, алгоритми и програмно осигуряване за моделиране на физически системи, математическа обработка и анализ на експериментални данни, Агенция за ядрено регулиране     (2014-2018), партньор ОИЯИ, Дубна, Русия, доц. д-р Стоян Порязов
 • (Норвежка програма, North +) Documenting, Preserving and Providing Public Access to the Cultural Heritage in Libraries, Museums, Archives and Galleries in North and Central Bulgaria, Програма бг08: “културно наследство и съвременни изкуства”, мярка 2: „Документиране на културната история” (2015-2017), партньори Народна библиотека “П.Р.Славейков” – Велико Търново (базова организация), библиотеки в Централна Северна България и Румъния, Регионален исторически музей-Велико Търново, НАБИС, Амалипе, проф. д-р Радослав Павлов

Други проекти

 • MONITOR II – Practical Use of MONITORing in Natural Disaster Management – 2009-2012
 • MONDILEX – Conceptual Modelling of Networking of Centres for High-Quality Research in Slavic Lexicography and Their Digital Resources – 2008-2010
 • (СУКИТ НИМХ) Система за управление на комуникационните и информационните технологии на НИМХ-БАН (2015), акад. Юлиан Ревалски
 • (ДО1-117/04.06.2015) Изследователски подход в образованието по математика (2015), проф. д-р Тони Чехларова
 • (ДО3-96/01.06.201) Изследователски подход в началното обучение по математика (2016), проф. д-р Тони Чехларова
 • (ДО1-251/17.08.2017) Изследователски подход в обучението по математика, по Национална програма „Квалификация–2017“ (2017), проф. д-р Тони Чехларова
 • (ДСД-01) Разработка на мобилни приложения за Археологическа карта на България (2017-2018), гл. ас. д-р Тодор Брънзов. ИМИ е подизпълнител на НАИМ-БАН

Проекти на фокус