Институтът по математика и информатика към Българската академия на науките (ИМИ-БАН) обявява четири временни (петгодишни) позиции за водещи изследователи (R4 Leading researchers), които са утвърдени учени със значими научни постижения.

Одобрените водещи изследователи ще бъдат назначени в Международния център по математически науки (МЦМН – София), който е част от Института по математика и информатика към Българската академия на науките. Позициите се финансират чрез грант от Simons Foundation и средства от Министерство на образованието и науката на Република България.

Целта на тези позиции е:

  1. Засилване на развитието в математическите науки;
  2. Утвърждаване на международния престиж на МЦМН – София;
  3. Превръщането на МЦМН – София във водещ изследователски и научен център в региона за създаване на наука от следващо поколение в Югоизточна Европа;
  4. Разширяване на влиянието на МЦМН – София в българското общество чрез популяризиране на дейността му и интеграция с индустрията.

Одобрените водещи изследователи трябва да създадат изследователски екипи, които да включват утвърден изследовател, постдокторант и/или докторант. От водещите изследователи се очаква да популялизират дейността на изследователските екипи като осигурят добра международна видимост и постигнат значителни резултати в актуални области на математиката през първите 5 години. Договорът на водещия изследовател може да бъде удължен за още 5 години или същият да бъде назначен на постоянна позиция в ИМИ-БАН.

Подборът на водещите изследователи ще се извършва от специална Комисия, а окончателният избор ще бъде одобрен от Надзорния съвет на МЦМН.

Гореспоменатата Комисия ще направи оценка на извършената дейност след третата година (след представен междинен отчет) и след петата година (след представен финален отчет). Договорите ще бъдат продължени след одобрение от Комисията.

Заплащането на всеки водещ изследовател ще бъде в размер на 4800 EUR (9388 BGN) на месец. Осигурителните вноски от страна на работодателя не са включени в посочената сума. Предвидено е конкурентно заплащане и за членовете на екипа (утвърдени изследователи, постдокторанти, докторанти). Водещият изследовател и останалите членове на екипа ще бъдат назначени на трудов договор в ИМИ-БАН. Освен това  на всеки екип ще бъдат предоставени средства за покана на гостуващи учени и за конференции.

Предвидената начална дата е 1 септември 2024 г., но тя може да бъде променена при необходимост. Работните езици са английски и български.

Допълнителна информация ще бъде предоставeна при поискване.

Могат да се подават заявления във всички области на съвременната фундаментална и приложна математика. Няма ограничения по отношение на националност и пол на кандидата.

Кандидатите трябва да изпратят CV, списък с публикации и описание на проекта (до 10 страници). Препоръки не се изискват, но ако се предоставят такива, те ще бъдат разгледани.

Моля, изпращайте заявленията си по електронна поща на director@math.bas.bg.

Краен срок: Всички кандидатури, подадени до 31 юли 2024 г., ще бъдат оценени от комисията, но заявления ще се приемат до запълване на всички позиции.