Защита на дисертация за ОНС “доктор” на Детелина Камбурова

Институт по математика и информатика - БАН Block 8, 1113 БАН IV км., София

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 14 февруари 2023 г. от 14:00 часа в ИМИ - БАН ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: Вариационни принципи за supinf задачи с ограничения и равновесие в некооперативни игри на Детелина Кирилова Камбурова в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, докторска програма „Изследване на операциите”. Научен ръководител: акад. Юлиан Ревалски Председател на Научното жури: проф. д-р Цветомир Цачев Членове на Научното жури: акад. Юлиан Ревалски проф. дмн Надя Златева проф. дмн Боян Златанов доц. д-р Диана Неделчева Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на [...]

Национален колоквиум по математика

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА – БАН НАЦИОНАЛЕН КОЛОКВИУМ ПО МАТЕМАТИКА ​Поредната сбирка на Колоквиума ще се състои на 15 февруари 2023 г. (сряда)  от 16:15 часа в Заседателната зала на ИМИ - БАН. Доклад на тема: Хипотезата на Голдберг ще изнесе акад. Олег Мушкаров, Институт по матем​атика и информатика, Българска академия на науките. ​Резюме: През 1969 г. С. Голдберг изказва хипотезата, че всяка Айнщайнова симплектична структура върху компактно многообразие е Келер-Айнщайнова. Тази хипотеза все още не е доказана и в доклада ще бъде направен обзор на най-важните резултати в тази насока. Ще бъдат разгледани и някои свързани отворени въпроси, които дават нови насоки за развитие на почти Ермитовата геометрия. Сбирката се посвещава на: 50-годишнината на Националния математически колоквиум [...]

Защита на дисертация за ОНС “доктор” на Мирослав Димитров

Институт по математика и информатика - БАН Block 8, 1113 БАН IV км., София

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 17 февруари 2023 г. от 11:00 часа в ИМИ - БАН ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: Конструиране на булеви функции и цифрови последователности закриптологията и комуникациите на Мирослав Маринов Димитров в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма „Информатика”. Научен ръководител: проф. дн Цонка Байчева Председател на Научното жури: проф. дмн Иван Ланджев Членове на Научното жури: проф. дн Николай Янковпроф. дн Цонка Байчевапроф. д-р Мая Стояновадоц. д-р Златко Върбанов Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ – [...]

BIOMATH 2023 – International conference on Mathematical Methods and Models in Biosciences

град Поморие, България Поморие

Biomath is an international series of conferences devoted to recent research in life sciences based on applications of mathematics as well as mathematics applied to or motivated by biological studies. It is a multidisciplinary meeting forum for researchers who develop and apply mathematical and computational tools to the study of phenomena in the broad fields of biology, ecology, medicine, biophysics, biochemistry, pharmacokinetics, chemoinformatics, biotechnology, bioengineering, environmental science, etc.

Дни на математиката в София, 2023 г.

Институт по математика и информатика - БАН Block 8, 1113 БАН IV км., София

Институтът по математика и информатика при БАН, съвместно със Съюза на математиците в България и Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски" организират поредното издание на международната конференция "Дни на математиката в София" от 10 до 14 юли 2023 г.   Повече информация може да намерите на сайта на конференцията: http://mds.math.bas.bg/    

Go to Top