Със Заповед № I-142 от 12.07.2023 г. на Председателя на Българската академия на науките, публикация в Държавен вестник и на сайта на БАН се обявява Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023/2024 година.

Документите на кандидат-докторантите ще се приемат в отдел “Човешки ресурси” в ИМИ-БАН. Допускането на кандидатите до конкурс, организирането и провеждането на конкурсните изпити, класирането и зачисляването на приетите докторанти се извършват съгласно изискванията на ЗВО и ЗРАСРБ.

Срок за подаване на документи: от 14 август до 13 октомври 2023 г.

Конкурсните изпити по специалността ще се проведат в периода от 4 до 8 декември 2023 г., а изпитите по чужд език – от 11 до 15 декември 2023 г. Класираните кандидати се зачисляват считано от 1 януари 2024 г.

Обявените позиции в Института по математика и информатика, както и повече подробности за конкурса – може да откриете тук.