Десетата Юбилейна международна конференция „Нови насоки в приложенията на диференциалните уравнения в науките“ (NTADES) се открива днес в Международния дом на учените „Фредерик Жолио-Кюри“ край Варна. Събитието продължава до 20 юли и включва доклади в редица актуални области като числени методи, математическа физика, финансова математика, математическа биология, компютърни науки, Big Data, невронни мрежи и др.

Конференцията е единствената в България конференция по диференциални уравнения и техните приложения, която се провежда всяка година. На този форум се събират учени от три континента с цел да се обменят знания и нови идеи свързани както с теорията но диференциалните уравнения – частни и обикновени, така и с приложението им в реални проблеми възникващи в биологията, математическата физика, финансовата математика, дробния анализ, невронауките и др.

За повече информация посетете сайта на конференцията.