Актуални обществени поръчки и обяви

Обява за отдаване на площ под наем

Институтът по математика и информатика предоставя под наем едно работно помещение, подходящо за офис. Помещението е с площ 14 кв. м., с течаща вода, гардероб за дрехи и шкафове за документация.  Прозорецът е с ПВЦ дограма. Стаята разполага с 3 контакта 220V и розетка за интернет връзка. Наемната цена е 4,09 евро на кв.м.

Допълнително се заплащат режийни разходи: ел.енергия, отопление и вода, като сумите се начисляват на база на фактурите, получени от съответните доставчици на услуги.

Краен срок за подаване на документи: 01.02.2022 г.

Лице за контакт: Полина Кертева, pkerteva@math.bas.bg,  02/979 2816.

Дата на публикуване: 24.01.2022 г.

Обществена поръчка

Съвместна обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж  и хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на проект BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“

Дата и час на публикуване: 05.12.2020 г., 22:08 часа

Дата и час на публикуване: 14.06.2021 г., 15:54 часа

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Предмет на обществената поръчка: Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Институт по математика и информатика към Българска академия на наукитe

СЪОБЩЕНИЕ: Отварянето на офертите за участие в обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: “Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Институт по математика и информатика към Българска академия на науките” ще се състои на 30.03.2020г. от 11.00ч. в сградата на Института по математика и информатика към Българска академия на науките, гр.София, ул.”Академик Георги Бончев” , блок №8.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9096754

* * * * *

СЪОБЩЕНИЕ: Отварянето на офертите за участие в обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: “Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Институт по математика и информатика към Българска академия на науките” се отлага до прекратяване на извънредното положение в страната с акт на Народното събрание.
За новата дата и час за отваряне на офертите за участие ще бъдете уведомени в законоустановените срокове.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9096754

* * * * *

Документи: 

Дата и час на публикуване на обявата: 02.03.2020 г., 16:32 ч.

Разяснения относно постъпили запитвания във връзка с обявата за събиране на оферти за обществената поръчка  – Публикувано на 09.03.2020 г., 16:34

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 1, т. 1, бук.“б“ от ЗОП с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Българска академия на науките (БАН) и самостоятелните звена на БАН“, открита с Решение № ОП-3 / 04.04.2019 г. на Възложителя – регистрация в АОП – № 927224/09.08.2019 г.

Дата на създаване: 12.08.2019 г.

Преписка идентиф. номер: ОП-3 / 2019 г.

Връзка към Интернет страницата на БАН, където е обявена поръчката: http://www.bas.bg/2019/04/08/оп-3-2/

Документи:

Завършили обществени поръчки

Институтът по математика и информатика предоставя под наем едно работно помещение, подходящо за офис. Помещението е с площ 14 кв. м., с течаща вода, гардероб за дрехи и шкафове за документация.  Прозорецът е с ПВЦ дограма. Стаята разполага с 3 контакта 220V и розетка за интернет връзка. Наемната цена е 4,09 евро на кв.м.

Допълнително се заплащат режийни разходи: ел.енергия, отопление и вода, като сумите се начисляват на база на фактурите, получени от съответните доставчици на услуги.

Краен срок за подаване на документи: 01.02.2022 г.

Лице за контакт: Полина Кертева, pkerteva@math.bas.bg,  02/979 2816.
Дата на публикуване: 24.01.2022 г.

Институтът по математика и информатика предоставя свободна площ за инсталиране на автомат за продажба на топли напитки.

Наемът за ползване на такава площ е 25 (двадесет и пет) евро на месец. Точните размери на наетата площ ще бъдат определени и записани в съответен договор в зависимост от големината на инсталираната машина.

Кандидатите за инсталиране на кафе-автомат трябва да представят в Канцеларията на ИМИ заявление, съдържащо:

  • всички реквизити на кандидатстващата фирма;
  • съгласие, че финансовите условия са приети.

Краен срок за кандидатстване: 22.07.2021 г. 16.00 ч.

Институтът по математика и информатика при БАН (ИМИ БАН) отдава под наем чрез договаряне работни помещения, подходящи за офис, в Института по математика и информатика на улица “Акад. Г. Бончев” блок 8, на цена от 4,09 евро на квадратен метър, както следва:

  • Едно помещение с площ 25 кв. м;
  • Две помещения с площ 28 кв. м на един наемател;
  • Три помещения с площ 56 кв. м на един наемател.

ИМИ БАН отдава под наем и помещение с площ 150 кв. м предназначено за стол-бюфет.

Допълнително се заплащат режийни разходи: ел. енергия, отопление и вода като сумите се начисляват на база на фактурите от съответните доставчици на услуги.

Краен срок за подаване на документи: 11 декември 2020 г.

Лице за контакт: П. Кертева, 02/9792816, pkerteva@math.bas.bg

Дата и час на публикуване на обявата: 27.11.2020 г., 16:32 часа.

Предмет на обществената поръчка е доставка на компютърно оборудване за нуждите на Института по математика и информатика към Българска академия на науките.

СЪОБЩЕНИЕ за промяна на датата за отваряне на оферти за участие в обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Института по математика и информатика към Българска академия на науките”.

Уникален номер на АОП: 9088104

Поради невъзможност външния експерт да вземе участие в заседанието на комисията за разглеждане на оферти в обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Института по математика и информатика към Българска академия на науките” Ви уведомяваме за промяна в датата за отваряне на оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Института по математика и информатика към Българска академия на науките”, както следва:

Офертите ще бъдат отворени на 22.05.2019 г. от 11.00 часа. Мястото на отваряне на офертите остава непроменено.

Документи: 

Дата и час на публикуване на обявата: 08.05.2019 г., 15:09 часа.

Предмет на обществената поръчка: Доставка на консумативи за офис техника за нуждите на Институт по математика и информатика към Българска академия на науките

Документи: 

Дата и час на публикуване на обявата: 09.10.2019 г., 16:43 часа.

Разяснение относно постъпило запитване във връзка с обявата за събиране на оферти за обществената поръчкаПубликувано на 15.10.2019 г., 14:13 ч.

Институтът по математика и информатика отдава под наем едно работно помещение, подходящо за офис.

Помещението е с площ 14 кв. м., с течаща вода, гардероб за дрехи и шкафове за документация.  Прозорецът е с ПВЦ дограма. Стаята разполага с 3 контакта 220V и розетка за интернет връзка. Наемната цена е 4,09 евро на кв.м.

Допълнително се заплащат режийни разходи: ел.енергия, отопление и вода, като сумите се начисляват на база на фактурите, получени от съответните доставчици на услуги.

Краен срок за подаване на документи: 23.01.2020 г.

Лице за контакт: Полина Кертева, pkerteva@math.bas.bg, 02/979 2816, 0888247424

Дата и час на публикуване на обявата: 09.01.2020 г., 18:12 часа.

Предмет на обществената поръчка: Изработка и доставка  на рекламни материали и сувенири, свързани с провеждането на 31-вото издание на Европейския конкурс за млади учени (European Contest of Young Scientists,/EUCYS/2019)

Документи: 

Дата и час на публикуване на обявата: 10.07.2019 г., 12:25 часа.

Разяснение относно постъпило запитване във връзка с обявата за събиране на оферти за обществената поръчка Публикувано на 11.07.2019 г., 17:43

Разяснение относно постъпило запитване във връзка с обявата за събиране на оферти за обществената поръчка  – Публикувано на 12.07.2019 г., 14:59

Протокол от работата на назначената комисия за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участницитеПубликуван на 14.08.2019 г., 16:56

Договор за възлагане на обществена поръчка за доставки – Публикуван на 22.08.2019 г., 14:41

Институтът по математика и информатика отдава под наем едно работно помещение, подходящо за офис.

Помещението е с площ 14 кв. м., с течаща вода, гардероб за дрехи и шкафове за документация.  Прозорецът е с ПВЦ дограма. Стаята разполага с 3 контакта 220V и розетка за интернет връзка. Наемната цена е 4,09 евро на кв.м.

Допълнително се заплащат режийни разходи: ел.енергия, отопление и вода, като сумите се начисляват на база на фактурите, получени от съответните доставчици на услуги.

Краен срок за подаване на документи: 15.02.2019 г.

Лице за контакт: Полина Кертева
pkerteva@math.bas.bg
02/979 2816, 0888247424

Дата и час на публикуване на обявата: 29.01.2019 г., 20:22 ч.

Предмет на обществената поръчка е доставка на компютърно оборудване за нуждите на Института по математика и информатика към Българска академия на науките.

Документи: 

Дата и час на публикуване на обявата: 12.09.2018 г., 14:50 ч.

Институтът по математика и информатика отдава под наем едно работно помещение, подходящо за офис.

Помещението е с площ 28 кв. м., с течаща вода, гардероб за дрехи и шкафове за документация. Прозорецът е с ПВЦ дограма и щори. Стаята разполага с 3 контакта 220V и розетка за интернет връзка. Наемната цена е 4,09 евро на кв.м.

Допълнително се заплащат режийни разходи: ел.енергия, отопление и вода, като сумите се начисляват на база на фактурите, получени от съответните доставчици на услуги.

Краен срок за подаване на документи: 30.05.2018 г.

Лице за контакт: Полина Кертева
pkerteva@math.bas.bg
02/979 2816, 0888247424

Институтът по математика и информатика отдава под наем едно работно помещение подходящо за офис.

Помещението е с площ 14 кв. м., с течаща вода, гардероб за дрехи, шкафове за документация, бюро и столове. Прозорецът е с ПВЦ дограма и щори. Стаята разполага с 3 контакта 220V и розетка за интернет връзка. Наемната цена е 4,09 евро на кв.м.

Допълнително се заплащат режийни разходи: ел.енергия, отопление и вода като сумите се начисляват на база на фактурите, получени от съответните доставчици на услуги.

Краен срок за подаване на документи: 04.08.2017 г.

Лице за контакт: Полина Кертева
pkerteva@math.bas.bg
02/979 2816, 0888247424

Предмет на обществената поръчка № 9061207 е предоставяне на услуги по осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина на служителите на Института по математика и информатика към БАН, както и предоставяне на допълнителни услуги, свързани с пътуванията им.

Дата и час на публикуване на обявата: 06.02.2017 г., 14:35

Документи: Обява
Указания за участие: PDF, DOCX

На основание чл. 29, ал. 1 от ППЗОП и във връзка с  чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП, при подготовката на документация за обществена поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина на Институт по математика и информатика към БАН, както и предоставяне на допълнителни услуги, свързани с пътуванията” са участвали външни лица – фирма “РИВ КОНСУЛТ 2013” ЕООД, с ЕИК: 202525970.

Дата и час на публикуване: 26.01.2017 г., 18:35

Линк към АОП

Протокол от заседание на комисията за получаване, разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти

Институтът по математика и информатика предоставя свободна площ за инсталиране на автомат за продажба на топли напитки.

Наемът за ползване на такава площ е 35 (тридесет и пет) евро. Точните размери на наетата площ ще бъдат определени и записани в съответен договор в зависимост от големината на инсталираната машина.

Кандидатите за инсталиране на кафе-автомат трябва да представят в Канцеларията на ИМИ заявление, съдържащо:

  • всички реквизити на кандидатстващата фирма;
  • съгласие, че финансовите условия са приети.

Краен срок за кандидатстване: 14.07.2015 г. до 14.00 часа.