Институтът по математика и информатика на Българската академия на науките предлага да бъде домакин на постдокторанти в сферата на математиката и информатиката, които желаят да кандидатстват за финансиране по Marie Skłodowska Curie Individual Fellowship или Национална научна програма „Петър Берон“.

Повече информация може да откриете на https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/101722

Учените, които проявяват интерес към предложението, следва да изпратят CV, списък с публикации и мотивационно писмо на pdj@math.bas.bg, с копие до peter@math.bas.bg и director@math.bas.bg най-късно до 1 юли 2023 г.