На основание чл. 7 от Закона за БАН и чл. 52 от Устава на БАН Българската академия на науките обявява конкурс за избор на академици (действителни членове) и член-кореспонденти (дописни членове) на БАН. Броят на местата в научните области и направления е:

Академици
Математически науки – 1, Физически науки – 1, Химически науки – 2, Науки за земята – 2, Инженерни науки – 1, Биологически науки – 1, Хуманитарни и обществени науки – 2, Аграрни и лесовъдни науки – 2, Изкуства и изкуствознание – 1.

Член-кореспонденти
Математически науки – 3, Физически науки – 2, Химически науки – 2, Науки за земята – 2, Инженерни науки – 2, Биологически науки – 2, Медицински науки – 3, Хуманитарни и обществени науки – 3, Аграрни и лесовъдни науки – 2, Изкуства и изкуствознание – 2.

Член-кореспонденти във всички области на науката, като кандидатите трябва да не са навършили 50 години към датата на обявяване на конкурса – 2.

Съгласно чл. 5, ал. 1 от Правилника за избиране на академици и член-кореспонденти на БАН, предложения (номинации) за участие в конкурса за академици и член-кореспонденти могат да правят: група академици, факултетни съвети на висши училища и университети; научни съвети на институтите на БАН и на Селскостопанска академия; централните ръководства на творческите съюзи на учените и от съюзи в областта на изкуствата.

Подробности, както и необходимите документи за участие в конкурса, се намират на сайта на БАН на адрес https://www.bas.bg/.