Успешно приключи конкурсът за финансиране на фундаментални научни изследвания за 2019 година на Фонд „Научни изследвания“.

Три от проектните предложения на учени от Института по математика и информатика са класирани сред най-високо оценените проекти в научна област “Математически науки и информатика”. Това са проектът на акад. Веселин Дренски „Групи и пръстени – теория и приложения“ с комплексна оценка 95 точки, „Алгебрични и геометрични методи за защита на данни“ с ръководител проф. дмн Петър Бойваленков с 93 точки и „Статистически методи за машинно обучение за данни с комплексна структура“ на проф. Евгения Стоименова, също с 93 точки.

Единственият спечелил финансиране проект в конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти за 2019 година в научна област “Математически науки и информатика” също е на учен от нашия институт. Това е д-р Виолета Николаева Иванова-Ролинг от секция „Математически основи на информатиката“. Нейният проект е на тема „Стратегии за подобряване на качеството на моделите, намерени от алгоритми за машинно обучение с приложение към квантовата томография“.

Подробности може да намерите на сайта на Фонда, както и тук.