Националната програма „Млади учени и постдокторанти 2“, която ще се изпълнява до края на 2025 година, въвежда подкрепящи мерки за устойчиво развитие и възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво, както и цели да подпомогне развитието на научната кариера на младите учени и постдокторанти.

Във връзка с изпълнението на Програмата, Институтът по математика и информатика при БАН отправя покана за кандидатстване по съответните модули – „Млади учени“ и „Постдокторанти“.

В приложения файл ще намерите подробна информация за допустимите кандидати, допустимите разходи за стимулиране, както и списък с необходимите документи за кандидатстване.

Документите за кандидатстване и в двата модула се подават в канцеларията на ИМИ най-късно до 30.09.2022 г. Документите за постдокторантски стипендии се подават и на английски език.

За Програмата:

Националната програма „Млади учени и постдокторанти 2“ е фокусирана върху привличането, задържането и развитието на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, чрез което да се постигне устойчиво възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво, да се осигури реинтеграция и реализация на млади и перспективни научни кадри, както и благоприятна среда за обмен на научни идеи.

Крайната цел е създаване на ново поколение висококвалифицирани учени, провеждащи качествени научни изследвания, отговорни към обществото, и с резултати, подпомагащи изпълнението на НСРНИ.

Програмата ще се изпълнява на два етапа, всеки от които с продължителност по 18 месеца:

  • I етап, 18 месеца, 2022 г. – 2023 г.
  • II етап, 18 месеца, 2024 г. – 2025 г.

Програмата е обявена на сайта на Българската академия на науките, както и на европейския портал EURAXESS: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/funding/early-stage-and-postdoctoral-researchers-national-programme-2-%E2%80%93-bulgarian-academy.