Днес, 19 март 2021 год., на свое заседание Научният съвет на ИМИ избра нови заместник-директори и нов научен секретар на института за следващия мандат на управление. Техните номинации бяха предложени на НС от новоизбрания директор на ИМИ – проф. дмн Петър Бойваленков.

Чл.-кор. Николай Николов е избран за заместник-директор с ресори Научна политика и Работа с млади таланти.

Научните му интереси са свързани основно с многомерния комплексен анализ. Има интереси и в областта на математическото образование.

Чл.-кор. Николов е председател на Управителния съвет на Съюза на математиците в България, ръководител на секция Анализ, геометрия и топология и член на Научния съвет на ИМИ. Главен редактор е на списание Математика и информатика.

Проф. Величка Милушева заема поста заместник-директор по Академично развитие, национални, европейски и международни проекти и програми, след като в предишния управленски мандат бе научен секретар на института.

Научните ѝ изследвания са в областта на диференциалната геометрия. Проф. Милушева има богат административен и организационен опит в управление и координация на екипи в образованието и науката. Член е на Научния съвет на ИМИ–БАН от 2016 г. досега, председател на Комисията по качеството към ИМИ–БАН, зам.-председател на Комисията по научна политика и структурни промени към НС на ИМИ–БАН, член е на 8-то Общо събрание на БАН, както и на Комисията за научна политика и стратегия към него.

Новият научен секретар на ИМИ е доц. д-р Красимира Иванова.

Научните ѝ интереси са в областите извличане на знания, класификация, анализ на изображения, информационни системи, човеко-машинен интерфейс, контекстно-зависими системи, краудсорсинг, гражданска наука и др., с приложение в управление на риска при бедствия и аварии, цифрово културно наследство, анализ на икономически процеси и образование.

От април 2016 г. тя е секретар на Научния съвет на ИМИ, а от юли 2020 г. е ръководител на секция Софтуерни технологии и информационни системи. През 2019 и 2020 г. участва в Работна група на БАН за създаване на предварителна визия за развитието на Изкуствения интелект в България в помощ на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.