На събрание на академиците и член-кореспондентите на БАН проф. дмн Николай Николов бе избран за член-кореспондент на Българската академия на науките.

Професор Николов е роден през 1969 година в гр. Шумен. Завършва висшето си образование през 1992 година в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Докторската си степен защитава през 2002 година. Доцент в ИМИ е от 2003 год., а от 2010 година е доктор на математическите науки. Изследванията и научните му интереси са в областта на многомерния комплексен анализ. За професор е избран през 2012 год. Специализирал е в Германия и Франция, владее руски и английски език. Член е на престижни научни организации, сред които Съюз на математиците в България, Съюз на учените в България и American Mathematical Society.

През 2001 година е лауреат на академичната награда „Марин Дринов“, а през 2005 год. става носител на Почетния знак на Президента на Република България. През 2014 година му е присъдена Наградата „Питагор“ за утвърден учен в природните науки и математиката.

Автор на над 78 научни публикации, две монографии и 17 учебника и учебни помагала. Научно-популярните му публикации са 86.

През 2017 година е избран за Председател на УС на Съюза на математиците в България.

Честито!