Със Заповед № I-107 от 08.07.2022 г. на Председателя на Българската академия на науките, публикация в Държавен вестник и на сайта на БАН е обявен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022/2023 година. Документите на кандидат-докторантите ще се приемат в съответните институти на БАН. Допускането на кандидатите до конкурс, организирането и провеждането на конкурсните изпити, класирането и зачисляването на приетите докторанти се извършват съгласно изискванията на ЗВО и ЗРАСРБ.

Срок за подаване на документи: от 15 август 2022 до 14 октомври 2022 година. Кандидатите трябва да подадат молба за участие в конкурса до директора на научния институт най-късно до 14 октомври 2022 г. включително. Кандидатите могат да участват в конкурс за повече от една специалност. Таксата за подаване на документи е 30 лв. и се събира от Центъра за обучение при БАН.

В срок до 24 октомври 2022 година научните институти подготвят програмите (въпросниците), по които ще проведат конкурсните изпити по специалността. Програмите задължително са приети от Научен съвет и са утвърдени от директора на института.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им (или отказа от допускане с мотивите) до конкурса най-късно до 21 октомври 2022 година.

До 4 ноември 2022 година директорите на научните институти назначават изпитните комисии и уведомяват кандидатите за часа и мястото на провеждане на изпитите. Конкурсните изпити по специалността ще се проведат в периода от 5 до 9 декември 2022 г., а изпитите по чужд език – от 12 до 16 декември 2022 г.  Класираните кандидати се зачисляват от 1 януари 2023 година.

Справки и въпроси: София, Център за обучение – БАН, ул. “15 ноември” №1, стая 310, тел. 029795260.