Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017 – 2018 г. в съответствие с Решение № 236 на Министерския съвет от 27.04.2017 г.

В срок от 15.08.2017 г. до 13.10.2017 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в списъка. За справки – в обучаващите организации (институтите на БАН) или в БАН – администрация, ул. „15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 9795260.

Списъкът на специалностите, по които се обявяват конкурси за докторанти в Българската академия на науките за конкурс 2017-2018 г., се намира на страницата на Център за обучение при БАН: http://edu.bas.bg/documents/2017_07_10_spec.pdf

Специалностите, по които са обявени места за докторанти с обучаваща организация Институт по математика и информатика на БАН, са дадени в таблицата по-долу:

Шифър

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

Образователна и научна степен Доктор

Обучаваща организация

 

редовно

задочно

4.5.

Математика (Алгебра и теория на числата)

1

ИМИ

4.5.

Математика (Геометрия и топология)

1

1

ИМИ

4.5.

Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката)

1

ИМИ

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика)

1

ИМИ