От 29 до 31 март в София ще се проведе иновационен лагер, като част от пилотния проект на Съвместния изследователски център на Европейската комисия „Науката среща регионите/парламентите“.

В рамките на проекта ще бъдат организирани редица събития в европейски градове за подобряване на комуникацията между представителите на научните среди и хората, които взимат решения, както и предоставянето на валидирана изследователска информация по теми от ключово обществено значение. Столична община беше избрана като един от градовете – участници в проекта и ще организира иновационния лагер в партньорство със Стопански факултет на СУ, Асоциация за развитие на София и „Зелена София“.

Методологията на иновационните лагери се основава на факта, че когато се съберат на едно място хора с различен профил и интереси има голяма вероятност да достигнат до ефективни решения по зададените проблеми. В рамките на събитието ще бъдат разгледани три предизвикателства, пред които София, а и голяма част от градовете в България са изправени. Целта е да се съберат мненията и идеите на различни групи от обществото и да се стигне до решения, които биха могли да се приложат на практика.

Ако искате да споделите вашето разбиране и експертиза за решаването на 3 важни проблема, пред които е изправена столицата ни, се регистрирайте за участие в SOFIA INNOVATION CAMP най-късно до 29 март на адрес https://www.innocampsofia.net/. Участието е безплатно.

Проблемите, по които ще се работи, са:

– Справяне с енергийната бедност

– Транспорт и мобилност

– Социалният ефект на иновациите върху пазара на труда и работната ръка

На събитието ще присъстват представители на неправителствения сектор, общини, медии, граждани, представители на бизнеса и научната общност, които ще работят в рамките на 3 дни като екип, който да направи прототип на решение по поставения проблем.

След приключване на иновационния лагер, резултатите ще бъдат комуникирани и ще бъде съставен подробен план за действие и изпълнение. Методологията на иновационните лагери изисква създаване на краткосрочни (в рамките на 6 месеца) и дългосрочни (3-5 години) планове за реализация на идеите, родени по време на събитието.

Прилагането на методологията за иновационните лагери не е нова за България. Габрово е първият български град, който започна да организира иновационни лагери преди 4 години с цел съвместно решаване на важни обществени проблеми. София работи в партньорство с Габрово и използва натрупания опит.

Повече информация четете на страницата на събитието: https://www.innocampsofia.net/