Новосъздаденият Институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (Institute for Computer Science, Artificial Intelligence and Technology – INSAIT) е структуриран като специално звено на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

INSAIT е насочен към върховите научни постижения: провеждане на изследвания от световна класа, привличане на утвърдени международни учени и обучение на следващото поколение студенти и докторанти. Очаква се INSAIT да има трансформационни ефекти върху обществото и икономиката като цяло: привличане на висококачествени разнообразни таланти в региона, предотвратяване на “изтичането на мозъци” и създаване на нови образователни програми. Каузата на INSAIT е да наложи България като световна дестинация за изследвания и иновации, като се превърне в притегателна точка за топ таланти, и да създаде предпоставки за развитието на икономика чрез създаването на продукти и интелектуална собственост с висока добавена стойност.

За осъществяването на тези цели институтът партнира с  два водещи световни университета – швейцарските ETH Zurich и EPFL, чрез международно споразумение, ратифицирано от българския парламент, което осигурява бюджет от близо 170 милиона лева за срок от 10 години. Членове на Надзорния и Консултативния съвет са световно признати учени от ETH Zurich, EPFL, IST Austria, MIT, UC Berkeley, Yale, Princeton и Technion.