All
AL
AGT
DEMF
ORPS
InfMod
ML
MFI
MMNA
EMI
SofTIS
Researchers
Associate members
Honorary members
Professor Emeritus

Александрова, Тодорка

доцент, д-р, секретар на секция
+359 2 979 2832
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 357
Александрова, Тодорка

доцент, д-р, секретар на секция

Сигурност на информацията и криптография, схеми за разпределяне на тайната и техните приложения. Краудсорсинг и геймификации

+359 2 979 2832
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 357

Ангелов, Красимир

д-р
+359 2 979 3863
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 462
Ангелов, Красимир

д-р

числените методи за решаване на диференциални уравнения, математически приложения във физиката

+359 2 979 3863
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 462

Ангелов, Румен

професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 3881
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 467
Ангелов, Румен

професор, д-р, асоцииран член

Научни интереси: диференциални уравнения, числен анализ, математически модели в биологията

+359 2 979 3881
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 467

Андонов, Велин

доцент, д-р, секретар на секцията
+359 2 979 xxxx
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 219
Андонов, Велин

доцент, д-р, секретар на секцията

Информатично моделиране на телекомуникационни системи, обобщени мрежи, интуиционистки размити множества

+359 2 979 xxxx
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 219

Андреев, Андрей

доцент, д-р, асоцииран член
359 2 979 3874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 468
Андреев, Андрей

доцент, д-р, асоцииран член

Числени методи, Tеория на апроксимациите, Oбработка на данни.

359 2 979 3874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 468

Апостолов, Вестислав

доцент, д-р
359 2 979 3800
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 323
Personal websiteGoogle ScholarResearch Gate
Апостолов, Вестислав

доцент, д-р

Комплексна диференциална геометрия, алгебрична геометрия, анализ върху многообразия.

359 2 979 3800
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 323
Personal websiteGoogle ScholarResearch Gate

Бажалан, Мариам

главен асистент, д-р
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 405
Бажалан, Мариам

главен асистент, д-р

София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 405

Бажлеков, Иван

доцент, д-р
+359 2 979 3863
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 457
Personal website
Бажлеков, Иван

доцент, д-р

Математическо моделиране и компютърно симулиране на многофазни течения с топломасопренос и биопроцеси.

+359 2 979 3863
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 457
Personal website

Бажлекова, Емилия

доцент, д.н., секретар на секция АГТ
+359 2 979 3863
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 457
Personal websiteGoogle ScholarResearch Gate
Бажлекова, Емилия

доцент, д.н., секретар на секция АГТ

Дробно смятане, Дробни диференциални и интегрални уравнения: операторно-теоретичен подход, качествени свойства на решенията. Конволюционно смятане, Дюамелови представяния за нелокални гранични задачи.

+359 2 979 3863
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 457
Personal websiteGoogle ScholarResearch Gate

Байчева, Цонка

професор, дмн
+359 62 623 952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Personal website
Байчева, Цонка

професор, дмн

Теория на кодирането: радиуси на покритие на кодове, оптимални кодове, декодиране, компютърни комуникации: изследване на поведението при откриване и коригиране на грешки на шумозащитни кодове, комбинаторика, алгоритми.

+359 62 623 952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Personal website

Банков, Кирил

професор, д-р, асоцииран член
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая ...
Банков, Кирил

професор, д-р, асоцииран член

Измерване и оценяване в образованието (математико-статистически теории и техните приложения).
Сравнителни и оценъчно-диагностични изследвания в обучението по математика.
Информационни технологии в образованието.
Дидактика на математиката (разработване на учебни планове, методи за оценяване на ученически постижения и учебна документация, обучение на учители и др.).
Методи и организация на извънкласната работа по математика с надарени и талантливи ученици от всички възрасти от 4 до 12 клас
Комбинаторна математика (комбинаторна геометрия).

София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая ...

Банчев, Бойко

доцент, д-р
+ 359 2 979 2871
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 371
Personal website
Банчев, Бойко

доцент, д-р

Езици за програмиране, методология на програмирането, геометрични пресмятания и алгоритми, обучение по програмиране.

+ 359 2 979 2871
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 371
Personal website

Баров, Стою

доцент, д-р
+359 2 979 3804
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 307
Curriculum VitaeResearch Gate
Баров, Стою

доцент, д-р

Безкрайномерна топология, Геометрична Томография/Топология, Геометрия на Банахови пространства, Изпъкналост, Топологични векторни пространства, Селекции на многозначни изображения.

+359 2 979 3804
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 307
Curriculum VitaeResearch Gate

Бенгус-Ласние, Андрей

изследовател
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 327
Бенгус-Ласние, Андрей

изследовател

Научна програма „Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки“ (ПИКОМ),
01.10.2022 - 30.09.2024 г.

София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 327

Бивас, Мира

главен асистент, д-р
+359 2 979 3853
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 428
Бивас, Мира

главен асистент, д-р

Негладък анализ, диференциални включвания, оптимално управление

+359 2 979 3853
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 428

Богданова, Галина

професор, д-р
+359 62 623952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Богданова, Галина

професор, д-р

Теория на кодирането - граници за кодове, оптимални кодове, еквидистантни кодове, защита на данни - стеганография, воден знак, бази данни, анализ на данни, семантична мрежа, онтологии, методи за запазване и представяне на културно-историческото наследство, цифровизация на данни, виртуални музеи.

+359 62 623952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323

Божкова, Марусия

професор, дмн
+359 2 979 2882
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 407
Personal website
Божкова, Марусия

професор, дмн

Разклоняващи се стохастични процеси, гранични теореми, статистически изводи, приложение на разклоняващи се модели в епидемиологията, демографията и популационната динамика.

+359 2 979 2882
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 407
Personal website

Бойваленков, Петър

професор, дмн, директор на ИМИ - БАН
+359 2 979 2806
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 563
Personal website
Бойваленков, Петър

професор, дмн, директор на ИМИ - БАН

Теория на кодирането – кодове и дизайни в полинамиални метрични пространства – граници, оптималност, класификация, опаковки и покрития, комбинаторика – сферични дизайни, ортогонални масиви – граници, оптималност, класификация, криптография.

+359 2 979 2806
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 563
Personal website

Борисов, Любомир

математик
+359 2 979 2823
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 560
Борисов, Любомир

математик

Алгебра.

+359 2 979 2823
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 560

Борисов, Милен

доцент, д-р
+359 2 979 2831
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 513
Борисов, Милен

доцент, д-р

Математическо моделиране на биологични процеси, Бифуркационен анализ на динамични системи, Компютърни симулации на биологични модели

+359 2 979 2831
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 513

Борисов, Юри

доцент, д-р
+359 2 979 2878
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 359
Борисов, Юри

доцент, д-р

Криптология, теория на кодирането, дискретна математика.

+359 2 979 2878
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 359

Бояджиев, Георги

доцент, д-р, ръководител на секция
+359 2 979 2842
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 514
Бояджиев, Георги

доцент, д-р, ръководител на секция

Научните интереси на доц. д-р Георги Бояджиев са в областта на принципа за сравнение за системи от елиптични и параболични частни диференциални уравнения, в това число както кооперативни, така и некооперативни системи, движение на вълни в твърдо тяло, по – специално използване на характеристиките за проследяване на пътя на сеизмичните вълни от източника на земетресение до приемните станции, разработка на методи за оптимален избор на решение на нелинейната инверсионна задача в математическото моделиране на земната структура, детерминистични модели в геофизиката и финансовите пазари.

+359 2 979 2842
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 514

Бояджиев, Теодор

главен асистент, д-р
+359 2 979 3814
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 321
Бояджиев, Теодор

главен асистент, д-р

Дълбоко самообучение, невронни мрежи

+359 2 979 3814
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 321

Браухле, Мария

математик
+359 2 979 2836
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 576
Браухле, Мария

математик

Динамични образователни среди, обучение на учители за работа с динамичен математически софтуер, изследователски подход в обучението по математика

+359 2 979 2836
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 576

Брънзов, Тодор

главен асистент, д-р
+ 359 2 979 2879
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 270
Брънзов, Тодор

главен асистент, д-р

Съветващи софтуерни системи, Софтуерни системи за споделена работа, Моделиране и оптимизиране на бизнес процеси, Виртуални общности.

+ 359 2 979 2879
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 270

Бумова, Силвия

доцент, д-р
+359 2 979 2821
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 556
Бумова, Силвия

доцент, д-р

Алгебра (Линейна алгебра в Евклидови пространсва, Теория на групите, Крайни полета),  геометрия (Кодове и дизайни в полиномиални метрични пространства),  комбинаторика (Сферични дизайни, Дизайни в проективни пространства), теория на кодирането (Граници на кодове, Оптимални кодове), криптография.

+359 2 979 2821
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 556

Бучакчиев, Вилислав

математик, д-р
+359 2 979 2819
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 564
Бучакчиев, Вилислав

математик, д-р

Алгебра.

+359 2 979 2819
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 564

Буюклиев, Илия

професор, дмн
+359 62 623952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Personal website
Буюклиев, Илия

професор, дмн

Комбинаторни алгоритми и кодове - алгоритми за изоморфизъм, алгоритми за генериране и класификация, теория на кодирането - граници за кодове, оптимални кодове, автоморфизми на кодове, алгебра, крайни полета, криптография.

+359 62 623952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Personal website

Ваврек, Веселин

главен асистент, д-р
+359 62 623952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Ваврек, Веселин

главен асистент, д-р

Теория на кодирането, Криптография, Теория на числата.

+359 62 623952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323

Василева, Албена

математик, секретар на секция
+359 2 979 2838
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 559
Василева, Албена

математик, секретар на секция

Образование по математика, изследователски подход, математически състезания, обучение на талантливи ученици, проектно-базирано обучение

+359 2 979 2838
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 559

Владева-Трендафилова, Димитринка

доцент, д-р
+359 2 979 2819
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 564
Владева-Трендафилова, Димитринка

доцент, д-р

Полупръстени от ендоморфизми, матрични полупръстени, диференцирания в полупръстени, комбинаторика, стохастични процеси.

+359 2 979 2819
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 564
Publications

Воробьов, Константин

изследовател
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 464
Воробьов, Константин

изследовател

Национална научна програма "Петър Берон и НИЕ",
22.02.2023 - 21.02.2025 г.

София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 464

Вучева, Веселина

математик, д-р
+359 2 979 3864
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 454
Вучева, Веселина

математик, д-р

+359 2 979 3864
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 454

Вълев, Венцеслав

професор, дмн, асоцииран член
+359 2 979 xxxx
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 521
Curriculum Vitae
Вълев, Венцеслав

професор, дмн, асоцииран член

Разпознаване на образи и класификация, Машинно обучение, Откриване на знания, Компютърно зрение, Невронни мрежи, Компютерна сигурност, Медицинска информатика

+359 2 979 xxxx
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 521
Curriculum Vitae

Вълчев, Тихомир

доцент, д-р
+359 2 979 3882
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 461
Вълчев, Тихомир

доцент, д-р

Нелинейни уравнения, интегрируеми системи, диференциална геометрия, симетрии и теория на особеностите, геометрични методи във  физиката.

+359 2 979 3882
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 461

Ганчев, Иван

професор, д-р
+359 2 979 2846
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 518
Personal website
Ганчев, Иван

професор, д-р

Интернет на нещата, изкуствен интелект, интелигентно препоръчване на услуги за мобилни потребители, Интернет томография

+359 2 979 2846
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 518
Personal website

Гатева-Иванова, Татяна

професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 2835
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 558
Гатева-Иванова, Татяна

професор, д-р, асоцииран член

Некомутативна алгебра и приложения за квантови групи, некомутативна геометрия, символни изчисления

+359 2 979 2835
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 558

Гачев, Георги

главен асистент, д-р
+359 2 979 2836
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 576
Гачев, Георги

главен асистент, д-р

Информатика, математическо моделиране, химия, комуникационно и изчислително оборудване.

+359 2 979 2836
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 576

Гелев, Димитър

доцент, д-р, ръководител на секция
+359 2 979 3834
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 507
Personal website
Гелев, Димитър

доцент, д-р, ръководител на секция

Темпорални и вероятностни логики, системи с реално време, model-checking, формални методи и теоретична информатика.

+359 2 979 3834
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 507
Personal website

Генов, Марин

математик, докторант
+359 2 979 3858
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 411
Генов, Марин

математик, докторант

Комплексна геометрия и анализ, Теория на Ходж, Некомутативна геометрия, Хомологична огледална симетрия

+359 2 979 3858
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 411

Георгиев, Владимир

професор, дмн
+359 2 979 2841
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 520
Георгиев, Владимир

професор, дмн

....

+359 2 979 2841
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 520

Георгиев, Иван

доцент, д-р, асоцииран член
+359 2 979 3872
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 474
Personal website
Георгиев, Иван

доцент, д-р, асоцииран член

Числено решаване на частни диференциални уравнения, Kрайни елементи, Mногонивови методи.

+359 2 979 3872
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 474
Personal website

Георгиев, Иван Р.

доцент, д-р
+359 2 979 2840
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 522
Георгиев, Иван Р.

доцент, д-р

Научни интереси: Математическо и информатично моделиране в логистиката, транспорта и производствените процеси, теория на разписанията, моделиране и прогнозиране във финансовата математика, числени методи за частни и обикновени диференциални уравнения.

+359 2 979 2840
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 522

Георгиев, Слави

главен асистент, д-р
+359 2 979 2840
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 522
Георгиев, Слави

главен асистент, д-р

Моделиране във финансовата математика, оценяване и калибриране на финансови деривати; числени методи за частни и обикновени диференциални уравнения с приложения в изчислителните и количествените финанси, математическо и информатично моделиране на природни и антропогенни явления като: пренос на замърсители във въздушна и водна среда; популационна динамика на медоносни пчели; разпространение на заразни болести

+359 2 979 2840
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 522

Георгиева, Весела

специалист
+359 62 623952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Георгиева, Весела

специалист

Научни интереси: Информационно-търсещи системи; Дигитализация на културното наследство, изследване на дигиталната и физическа достъпност на музеите; ИКТ и образователни програми в музеите

+359 62 623952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323

Георгиева, Ирина

доцент, д-р, секретар на секция
+359 2 979 3865
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 458
Personal website
Георгиева, Ирина

доцент, д-р, секретар на секция

Числени методи; Теория на апроксимациите; Сплайн-функции; Интерполиране и апроксимиране чрез данни от тип Радонови проекции; Апроксимиране на хармонични функции чрез Радонови проекции; Апроксимации с нисък ранг.

+359 2 979 3865
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 458
Personal website

Герджиков, Владимир

професор, дфн, асоцииран член
+359 2 979 5638
София 1784, бул. "Цариградско шосе" 72
Personal website
Герджиков, Владимир

професор, дфн, асоцииран член

Теория на солитоните и техните взаимодействия.

+359 2 979 5638
София 1784, бул. "Цариградско шосе" 72
Personal website

Глазунов, Николай

изследовател
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 419
Глазунов, Николай

изследовател

Фондация SIMONS, 01.03.2024 - 28.02.2025 г.

София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 419

Гойнов, Максим

главен асистент, д-р
+359 2 979 2874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 271
Гойнов, Максим

главен асистент, д-р

Цифрови библиотеки и услуги (анотиране и индексиране на цифрови обекти, управление на метаданни, обхождане, преглед, групиране и селекция на цифрови обекти/колекции и техните описания).

+359 2 979 2874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 271

Гутев, Валентин

професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 3804
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 307
PublicationsResearch Gate
Гутев, Валентин

професор, д-р, асоцииран член

Научни интереси: Многозначни изображения, селекции, хиперпространства, абсолютни екстензори и ретракти, свойства от тип вложеност, крайномерни и безкрайномерни пространства.
+359 2 979 3804
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 307
Research Gate

Давидов, Йохан

професор, дмн, професор емеритус
+359 2 979 3800
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 323
Research Gate
Давидов, Йохан

професор, дмн, професор емеритус

+359 2 979 3800
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 323
Research Gate

Далаков, Петър

математик, д-р
+359 2 979 2824
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 562
Personal website
Далаков, Петър

математик, д-р

Комплексна алгебрична геометрия, (неабелева) теория на Ходж и математична физика.

+359 2 979 2824
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 562
Personal website

Данчев, Петър

професор, д-р, дн
+359 2 979 2826
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 517
Publications
Данчев, Петър

професор, д-р, дн

Групови алгебри и Абелеви групи, Модули и Асоциативни пръстени, Алгебрична теория на матриците.

+359 2 979 2826
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 517
Publications

Денчева, Даринка

главен асистент, д-р
+359 2 979 3852
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 424
Денчева, Даринка

главен асистент, д-р

Изследване на операциите, Стохастична оптимизация

+359 2 979 3852
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 424

Держански, Иван

доцент, д-р
+359 2 979 2867
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 363
Personal website
Держански, Иван

доцент, д-р

Теоретична и съпоставителна лингвистика, типология, семантика, оценъчна морфология, аспектология, писмени системи, количествени методи в лингвистиката, компютърна морфология, компютърна лексикография, методика на лингвистиката.

+359 2 979 2867
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 363
Personal website

Димитров, Мирослав

математик, д-р
Димитров, Мирослав

математик, д-р

Криптология, комбинаторна оптимизация и алгоритми

Димитров, Юри

главен асистент, д-р
+359 2 979 2846
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 518
Димитров, Юри

главен асистент, д-р

Апроксимации на производни, апроксимации за дробния интеграл, числени методи

+359 2 979 2846
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 518

Димитрова, Людмила

професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 2833
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 324
Personal website
Димитрова, Людмила

професор, д-р, асоцииран член

Математическа, компютърна, съпоставителна и корпусна лингвистика, представяне и обработка на знания, технологии за обработка на естествени езици, изкуствен интелект, дискретна математика. Основни резултати, включващи проектиране и разработка на дигитални езикови ресурси и програмни средства за обработка български език: TEI-съвместими лексически спецификации за кодиране и обработка на дигитални корпуси и лексика, съпоставими и многоезични корпуси (паралелни, анотирани и подравнени) – MTE българо-английски корпус, българо-полски корпус, българо-словашки корпус, българо-полски-литовски корпус, лексически бази данни за интегрирани многоезични ресурси, моно- и двуезични речници.

+359 2 979 2833
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 324
Personal website

Димитрова, Нели

професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 2811
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 572
Personal website
Димитрова, Нели

професор, д-р, асоцииран член

Динамични системи, Приложения в математическото моделиране на биопроцеси, Компютърно-ориентиран числен анализ.

+359 2 979 2811
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 572
Personal website

Димова, Милена

доцент, д-р
+359 2 979 3871
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 470
Personal website
Димова, Милена

доцент, д-р

Числени методи за нелинейни частни диференциални уравнения – метод на крайните елементи и метод на крайните разлики, алгоритми и научен софтуер, Числен анализ на нелинейнии спектрални задачи в областта на хидродинамиката, квантовата механика, нелинейните топлинни структури, Числено изследване на многомерни обобщени вълнови уравнения от тип Бусинеск, Изследване разрешимостта на задачата на Коши за обобщени вълнови уравнения от тип Бусинеск.

+359 2 979 3871
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 470
Personal website

Добрев, Димитър

математик
+359 2 979 2862
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 509
Personal website
Добрев, Димитър

математик

Изкуствен интелект, логическо програмиране, транслитерация и клавиатурни подредби.

+359 2 979 2862
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 509
Personal website

Драганов, Борислав

доцент, д-р
+359 2 979 3864
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 454
Personal website
Драганов, Борислав

доцент, д-р

Работя главно в областта на теория на апроксимациите. През последните години предимно се занимавам с установяването на точна и приложима характеризация на скоростта на приближение на различни линейни или нелинейни апроксимационни процеси включително най-добри приближения (с тегло) посредством алгебрични или тригонометрични полиноми. Интересите ми още включват интерполация, обобщени редове на Фурие, ортогонални полиноми, квадратурни формули, мултипликатори и приложения на хармоничния анализ в теория на апроксимациите, както и функционален анализ.

+359 2 979 3864
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 454
Personal website

Дренски, Веселин

академик, професор, дмн, асоцииран член
+359 2 979 2820
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 566
Дренски, Веселин

академик, професор, дмн, асоцииран член

Комбинаторна и компютърна теория на пръстените, некомутативна алгебра, алгебри с полиномни тъждества, автоморфизми и диференцирания на полиномни и свободни алгебри, комутативна и некомутативна теория на инвариантите, представяния на групите, теория на симетричните функции, групови алгебри и теория на кодирането. Документи за конкурс за академици

+359 2 979 2820
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 566

Ескенази, Аврам

професор, д-р, почетен член на ИМИ
+359 2 979 2873
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 361
Personal website
Ескенази, Аврам

професор, д-р, почетен член на ИМИ

Качество на софтуера, гъвкави методологии, обучение по информатика.

+359 2 979 2873
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 361
Personal website

Желев, Янислав

математик, д-р
Бургас, бул. „Демокрация“, № 5, ет. 2
Curriculum Vitae
Желев, Янислав

математик, д-р

Изследователски интереси: компютърни мрежи, алгоритми, е-обучение, виртуално обучение, персонализация на обучението, мултимедийни библиотеки, цифровизация на културно-историческо и научно наследство

Бургас, бул. „Демокрация“, № 5, ет. 2
Curriculum Vitae

Железова, Стела

доцент, д-р
+359 62 623952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Personal website
Железова, Стела

доцент, д-р

Kонструиране и изследване на комбинаторни разрешими дизайни, ортогонални резолюции, спредове и паралелизми на проективни пространства.

+359 62 623952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Personal website

Заевски, Цветелин

доцент, д-р
+359 2 979 2812
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 557
Заевски, Цветелин

доцент, д-р

Процеси на Леви, Стохастични диференциални уравнения, Стохастично оптимиране, Математическо моделиране във финансите: оценка на деривати, времева структура на лихвата, анализ и управление на риска

+359 2 979 2812
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 557

Златков, Любомир

математик
+359 2 979 2874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 373
Златков, Любомир

математик

Компютърна лингвистика, (статистически) машинен превод, обработка на естествен език, компютърна морфология, езикови ресурси и представяне и обработка на знания, машинно самообучение, методика на лингвистиката.

+359 2 979 2874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 373

Иванов, Камен

професор, дмн
+359 2 979 3888
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 414
Personal website
Иванов, Камен

професор, дмн

Математическата ми дейност е основно свързана с теория на апроксимациите. Други области, към които проявявам интерес, са различни части от анализа, аналитичната теория на числата, числените методи и математическото моделиране. Освен това се интересувам от теория и приложение на избирателните системи, провеждането и наблюдението на избори.

+359 2 979 3888
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 414
Personal website

Иванов, Любомир

доцент, д-р, асоцииран член
+359 2 979 2862
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 509
Personal website
Иванов, Любомир

доцент, д-р, асоцииран член

Аксиоматична теория на рекурсията, латинска транслитерация на кирилски азбуки и фонетичен английски правопис, антарктическа топонимика, топографски и географски проучвания и картография, външна политика и сигурност, европейска и атлантическа интеграция, право на самоопределение, малцинствени права и имиграционна политика.

+359 2 979 2862
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 509
Personal website

Иванов, Стефан

член-кореспондент, професор, дмн
+359 2 979 3800
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 323
Personal websiteCurriculum VitaePublicationsResearch Gate
Иванов, Стефан

член-кореспондент, професор, дмн

+359 2 979 3800
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 323
Personal websiteCurriculum VitaePublicationsResearch Gate

Иванова, Красимира

доцент, д-р, ръководител на секция, научен секретар на ИМИ
+359 2 979 3814
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 321
Personal website
Иванова, Красимира

доцент, д-р, ръководител на секция, научен секретар на ИМИ

Извличане на знания, бази от данни, информационни системи, човеко-машинно взаимодействие в приложни области като цифровизация на културното наследство, анализ на икономически процеси, управление на риска от бедствия и аварии, образование.

+359 2 979 3814
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 321
Personal website

Иванова, Татяна

главен асистент, д-р
+359 2 979 3834
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 507
Personal website
Иванова, Татяна

главен асистент, д-р

Логики за пространството и времето, модални логики.

+359 2 979 3834
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 507
Personal website

Икономов, Николай

главен асистент, д-р
+359 2 979 3812
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 326
Personal website
Икономов, Николай

главен асистент, д-р

Реализиране на алгоритми за изчисляване на апроксимации на Паде и техните обобщения, като софтуерно приложение.

+359 2 979 3812
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 326
Personal website

Илиев, Александър

доцент, д-р
+359 2 979 3843
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 328
Илиев, Александър

доцент, д-р

Цифрова обработка и анализ на аудио сигнали, Машинно обучение, Кодиране на данни в цифров звук или говор, Акустика, Психоакустика, Архитектурна акустика и анализ

+359 2 979 3843
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 328

Илиев, Валентин

професор, дмн, асоцииран член
+359 2 979 2817
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 568
Personal website
Илиев, Валентин

професор, дмн, асоцииран член

Алгебрична геометрия: теория на повърхнините, Алгебра: асоциативни алгебри, теория на представянията на крайни групи, представяния на групата на Артин на плитките, Комбинаторика: преброителни проблеми. Математическа химия: изомерия в органичната химия, Математическа икономика: множества от предпочитания, функции на полезност.

+359 2 979 2817
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 568
Personal website

Илиев, Илия Д.

професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 3881
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 467
Personal website
Илиев, Илия Д.

професор, д-р, асоцииран член

Диференциални уравнения, динамични системи, математическа физика.

+359 2 979 3881
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 467
Personal website

Илиев, Петър

главен асистент, д-р
+359 2 979 3834
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 503
Илиев, Петър

главен асистент, д-р

Модална логика, сложност на булевите функции.

+359 2 979 3834
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 503

Илиев, Христо

главен асистент, д-р
+359 2 979 2835
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 558
Personal website
Илиев, Христо

главен асистент, д-р

Алгебра

+359 2 979 2835
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 558
Personal website

Илиева-Литова, Невена

професор, д-р
+359 2 979 3866
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 456
Personal website
Илиева-Литова, Невена

професор, д-р

Научни интереси / експертиза:
• Теоретична и математична физика; квантова теория на полето; теоретико-полеви методи във физиката на кондензираната материя;
• Алгоритми за моделиране и анализ на многочастични системи;
• Математична биология: биокомпютинг; моделиране на биомолекулни процеси; имуноинформатика; моделиране на нагъване на белтъци;
• Високопроизводителни пресмятания
• История и философия на физиката

+359 2 979 3866
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 456
Personal website

Йорданов, Борислав

доцент, д-р
+359 2 979 2844
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 516
Йорданов, Борислав

доцент, д-р

+359 2 979 2844
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 516

Калоянова, Калинка

професор, д-р
+359 2 979 2887
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 375
Калоянова, Калинка

професор, д-р

Бази от данни, Информационни системи, ИТ услуги.

+359 2 979 2887
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 375

Камбурова, Детелина

математик, доктор
+359 2 979 2839
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 528
Камбурова, Детелина

математик, доктор

Вариационен анализ

+359 2 979 2839
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 528

Касабов, Огнян

професор, д-р
+359 2 979 3807
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 313
Google ScholarResearch Gate
Касабов, Огнян

професор, д-р

Риманови и почти Ермитови многообразия, теория на подмногообразията, диференциална геометрия на повърхнини в тримерно и четиримерно Евклидово или псевдо-Евклидово пространство.  

+359 2 979 3807
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 313
Google ScholarResearch Gate

Кацарков, Людмил

професор, д.н.
+359 2 979 3866
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 419
Personal websiteResearch Gate
Кацарков, Людмил

професор, д.н.

Диференциална, алгебрична и симплектична геометрия; топология и математическа физика.

+359 2 979 3866
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 419
Personal websiteResearch Gate

Кендеров, Петър

академик, професор, дмн, асоцииран член
+359 2 979 2881
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 229
Кендеров, Петър

академик, професор, дмн, асоцииран член

Обща топология (многозначни изображения), Функционален анализ

+359 2 979 2881
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 229

Кирякова, Виржиния

професор, дмн, професор емеритус
+359 2 979 3805
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 309
Personal websiteCurriculum VitaePublicationsGoogle ScholarResearch Gate
Кирякова, Виржиния

професор, дмн, професор емеритус

Дробно смятане, специални функции, интегрални трансформации, диференциални уравнения.

+359 2 979 3805
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 309
Personal websiteCurriculum VitaeGoogle ScholarResearch Gate

Ковачева, Златинка

професор, д-р, ръководител на секция
+359-2-ххх
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 322
Ковачева, Златинка

професор, д-р, ръководител на секция

Информационно моделиране, OLAP, големи данни, невронни мрежи.

+359-2-ххх
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 322

Ковачева, Ралица

професор, дмн, асоцииран член
+359 2 979 3815
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 314
Personal websiteCurriculum VitaePublicationsResearch Gate
Ковачева, Ралица

професор, дмн, асоцииран член

Апроксимации с рационални функции в комплексната равнина: апроксимации на Паде, ортогонални полиноми, скорост на апроксимиране, комплексен анализ: теория на потенциала, числен анализ, математическо моделиране.

+359 2 979 3815
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 314
Personal websiteCurriculum VitaeResearch Gate

Коджабашев, Димитър

математик, д-р
+359 2 979 2827
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 515
Personal website
Коджабашев, Димитър

математик, д-р

Научни интереси: (еквивариантна) (стабилна) хомотопна теория, топологични модулярни форми

+359 2 979 2827
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 515
Personal website

Колев, Боян

главен асистент, д-р
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 561
Колев, Боян

главен асистент, д-р

Научни интереси: Релационна алгебра, оптимизация на SQL заявки, времеви редове

София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 561

Колев, Емил

професор дмн
+359 2 979 2893
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 565
Колев, Емил

професор дмн

Теория на кодирането, задачи за търсене, задачи за покрития.

+359 2 979 2893
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 565

Кольковска, Наталия

професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 3868
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 462
Personal website
Кольковска, Наталия

професор, д-р, асоцииран член

Научните ми интереси са в областта на числените методи за решаване на диференциални и интегрални уравнения, по-специално - метод и на крайните разлики, крайните елементи, граничните елементи, както и прилагането им към математическите модели на физически и индустриални процеси.

+359 2 979 3868
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 462
Personal website

Копиц, Йорг

професор, д-р
+359 2 979 2830
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 511
Копиц, Йорг

професор, д-р

Алгебра, теория на полугрупите, трансформационни полугрупи, универсална алгебра, теория на клонирането, многообразия от алгебрични структури, дискретни функции

+359 2 979 2830
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 511

Кортезов, Ивайло

доцент, д-р, ръководител на секцията
+359 2 979 3849
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 420
Кортезов, Ивайло

доцент, д-р, ръководител на секцията

Обща топология, функционален анализ, кардиналнозначни инварианти.

+359 2 979 3849
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 420

Костадинов, Боян

постдокторант, доктор
+359 2 979 2819
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 564
Костадинов, Боян

постдокторант, доктор

Алгебри с полиномни тъждества, Интегрируеми уравнения

+359 2 979 2819
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 564

Костадинов, Христо

доцент, д-р, ръководител на секция
+359 2 979 2832
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 357
Костадинов, Христо

доцент, д-р, ръководител на секция

Теория на кодирането и приложението й в кодова модулация, водни знаци и флаш-памети.

+359 2 979 2832
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 357

Кръстанов, Михаил

професор, дмн, ръководител на секция ММЧА
+359 2 979 2811
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 572
Personal website
Кръстанов, Михаил

професор, дмн, ръководител на секция ММЧА

Приложение на геометрични методи в теорията на управлението, Математически приложения в биологическите науки, икономиката и др.

+359 2 979 2811
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 572
Personal website

Кунчев, Огнян

професор, дмн
+359 2 979 3851
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 426
Кунчев, Огнян

професор, дмн

Изследване на операциите.

+359 2 979 3851
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 426

Кутев, Николай

професор, дмн, асоцииран член
+359 2 979 3876
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 469
Кутев, Николай

професор, дмн, асоцииран член

Нелинейни елиптични и параболични уравнения и системи, появяващи се в геометрията, физиката и техниката като уравнението на минималната повърхнина, уравнението на Монж-Ампер, уравнението на анизотропната дифузия в теория за изчистване на образа, вискозни решения, задачи на дифракцията за уравнения с прекъснати коефициенти и др.

+359 2 979 3876
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 469

Куцарова, Денка

професор, дмн
+359 2 979 2839
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 528
Personal website
Куцарова, Денка

професор, дмн

Функционален анализ, теория на апроксимациите.

+359 2 979 2839
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 528
Personal website

Кънев, Васил

доцент, д-р, асоцииран член
+359 2 979 3875
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 476
Кънев, Васил

доцент, д-р, асоцииран член

Алгебра.

+359 2 979 3875
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 476

Кюркчиев, Николай

професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 3870
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 466
Кюркчиев, Николай

професор, д-р, асоцииран член

Числени методи, теория на апроксимациите.

+359 2 979 3870
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 466

Лазаров, Райчо

професор емеритус, дмн, асоцииран член
+ 359 2 979 3874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 468
Personal website
Лазаров, Райчо

професор емеритус, дмн, асоцииран член

числени апроксимации на частни диференциални уравнения; научни изчисления с индустриални приложения
+ 359 2 979 3874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 468
Personal website

Ламбов, Иван

математик
+ 359 2 979 2871
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 371
Ламбов, Иван

математик

Научни интереси: изкуствен интелект, киберсигурност, блокчейн и софтуерни технологии.

+ 359 2 979 2871
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 371

Луканова, Русанка

математик, д-р, асоцииран член
+359 2 979 3834
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 507
Personal website
Луканова, Русанка

математик, д-р, асоцииран член

Типово-теоретични подходи за теория и обработка на информация, теория на зависимите типове за ситуациона информация,
типова теория на алгоритмите, теория на ркурсията, изчислителен синтаксис, теория на автоматите, изчислителна семантика, изчислителен синтактично-семантичен интерфейс, изчислителна лингвистика, типово-теоретични граматики, лексикализирана граматика основана на рестрикции, изкуствен интелект

+359 2 979 3834
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 507
Personal website

Лучев, Детелин

доцент, д-р
+359 2 979 2874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 271
Лучев, Детелин

доцент, д-р

Цифровизация, семантичен уеб, етнология, фолклор, културна антропология, общности и идентичности, етно-статистика , музеи и архиви, цифрови библиотеки.

+359 2 979 2874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 271

Майстер, Пенка

доцент, д-р, асоцииран член
Майстер, Пенка

доцент, д-р, асоцииран член

Манев, Николай

професор, д-р
+359 2 979 2821
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 554
Манев, Николай

професор, д-р

Теория на кодирането, компютърна алгебра, високо производителни изчисления.

+359 2 979 2821
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 554

Манева, Нели

асоцииран член, професор, д-р
+359 2 979 2875
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 369
Personal website
Манева, Нели

асоцииран член, професор, д-р

Софтуерни технологии, Осигуряване на качеството, Сравнителен анализ, Модели в софтуерното производство, Управление на проекти.

+359 2 979 2875
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 369
Personal website

Маринов, Мирослав

асистент
+359 2 979 2836
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 576
Маринов, Мирослав

асистент

Образование по математика и подготовка на олимпийци, вероятности и комбинаторика, теория на числата, математическо моделиране

+359 2 979 2836
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 576

Марков, Явор

математик, д-р, секретар на секция
+359 2 979 3880
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 465
Марков, Явор

математик, д-р, секретар на секция

Представяния на алгебри на Ли и Хеке, групи, алгебри и диференциални и диференчни уравнения свързани с квантовата механика и математическата физика.

+359 2 979 3880
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 465

Миланов, Петър

професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 3847
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 418
Миланов, Петър

професор, д-р, асоцииран член

Дискретно оптимиране, Биоинформатика, Лекарствено -рецепторен дизайн.

+359 2 979 3847
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 418

Милушева, Величка

професор, д-р, заместник-директор на ИМИ
+359 2 979 3809
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 315
Curriculum VitaePublicationsResearch Gate
Милушева, Величка

професор, д-р, заместник-директор на ИМИ

Диференциална геометрия на Риманови многообразия, диференциална геометрия на повърхнини и хиперповърхнин в Евклидови пространства и пространства на Минковски, локална теория на повърхнини в псевдо-Евклидови пространства с неутрална метрика.

+359 2 979 3809
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 315
Curriculum VitaeResearch Gate

Минчев, Златогор

доцент, д-р
+359 2 979 3847
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 418
Personal website
Минчев, Златогор

доцент, д-р

Моделиране, симулации, кибер сигурност, изследване на операциите, компютърни науки, компютърно подпомагани учения, управление при кризи.

+359 2 979 3847
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 418
Personal websitePublications

Митанкин, Владимир

изследовател
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 567
Митанкин, Владимир

изследовател

Рамкова програма "Хоризонт Европа"

София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 567

Митов, Илия

програмист, д-р
+359 2 979 3814
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 321
Personal website
Митов, Илия

програмист, д-р

Извличане на знания, бази от данни, информационни системи, ERP-системи, софтуерен и уеб дизайн, прилагани при анализ и управление на икономически и природни процеси.

+359 2 979 3814
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 321
Personal website

Момчева, Галина

доцент, д-р
+359 2 979 2875
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 369
Google ScholarResearch Gate
Момчева, Галина

доцент, д-р

Научни интереси: алгоритмичен дизайн, невронни мрежи, биомедицински изследвания, образование

+359 2 979 2875
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 369
Google ScholarResearch Gate

Монова-Желева, Мария

математик, д-р
Бургас, бул. „Демокрация“, № 5, ет. 2
Curriculum Vitae
Монова-Желева, Мария

математик, д-р

Уеб-базирани среди за обучение, електронно обучение, адаптивно обучение, персонализация на обучението, виртуални светове и виртуално обучение, сериозни игри, МООК, цифровизация на културно-историческо и научно наследство.

Бургас, бул. „Демокрация“, № 5, ет. 2
Curriculum Vitae

Мутафчиев, Любен

професор, дмн, асоцииран член
+359 2 979 3862
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 409
Мутафчиев, Любен

професор, дмн, асоцииран член

Случайни комбинаторни структури, асимптотични преброявания, гранични теореми.

+359 2 979 3862
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 409

Мушкаров, Олег

академик, професор, дмн, професор емеритус
+359 2 979 3800
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 323
Google ScholarResearch Gate
Мушкаров, Олег

академик, професор, дмн, професор емеритус

Многомерен комплексен анализ, анализ върху комплексни и почти комплексни многообразия, комплексна диференциална геометрия, туисторна теория.

+359 2 979 3800
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 323
Google ScholarResearch Gate

Найденова, Ина

асистент, д-р
+359 2 979 xxxx
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 322
Найденова, Ина

асистент, д-р

Информационно моделиране чрез многомерни кубове от данни и проблематика, свързана с разредеността на данните в модела, големи данни, складове от данни, качество на данните

+359 2 979 xxxx
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 322

Нешева, Наталия

асистент
+359 2 979 2836
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 576
Нешева, Наталия

асистент

Изследователски подход в обучението по математика

+359 2 979 2836
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 576

Николов, Николай

член-кореспондент, професор, дмн, председател на Научния съвет на ИМИ, ръководител на секция АГТ, председател на СМБ
+359 2 979 3820
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 306
Google ScholarResearch Gate
Николов, Николай

член-кореспондент, професор, дмн, председател на Научния съвет на ИМИ, ръководител на секция АГТ, председател на СМБ

Многомерен комплексен анализ

+359 2 979 3820
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 306
Google ScholarResearch Gate

Николов, Николай И.

главен асистент, д-р
+359 2 979 3860
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 417
Николов, Николай И.

главен асистент, д-р

Непараметрична статистика

+359 2 979 3860
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 417

Николова-Попова, Даниела

доцент, д-р, асоцииран член
+359 2 979 2819
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 564
Николова-Попова, Даниела

доцент, д-р, асоцииран член

Алгебра.

+359 2 979 2819
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 564

Николова, Александра

главен асистент, д-р, секретар на секция
+359 2 979 2874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 373
Personal websiteCurriculum Vitae
Николова, Александра

главен асистент, д-р, секретар на секция

Онлайн обучение, виртуална реалност, сериозни игри, интерактивно обучение

+359 2 979 2874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 373
Personal websiteCurriculum Vitae

Николова, Евгения

математик, д-р
Бургас, бул. „Демокрация“, № 5, ет. 2
Curriculum Vitae
Николова, Евгения

математик, д-р

Научни изследвания, проекти и разработки в областта на техники за статистически анализ за откриване на нарушения, теория на кодирането, вероятностни модели, дигитални компетенции, математически и меки умения, електронно обучение, адаптивно обучение в уеб базирани среди, персонализиране на обучението и базирани на ИКТ подходи за подобряване на способността на учащите да учат.

Бургас, бул. „Демокрация“, № 5, ет. 2
Curriculum Vitae

Нишева-Павлова, Мария

професор, д-р
+359 2 979 3829
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 369
Нишева-Павлова, Мария

професор, д-р

Функционално програмиране, Системи за компютърна алгебра, Системи, основани на знания, Извличане на информация, Семантични технологии.

+359 2 979 3829
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 369

Ноев, Николай

главен асистент, д-р
+359 62 623 952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Personal website
Ноев, Николай

главен асистент, д-р

Семантичен уеб, цифрови библиотеки и системи за управление на съдържание, програмиране, бази данни, цифровизация, цифрова графика

+359 62 623 952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Personal website

Павлов, Радослав

професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 3831
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 276
Personal website
Павлов, Радослав

професор, д-р, асоцииран член

Математическа лингвистика и обработка на знания, технологии за обработка на естествени езици, технологии на информационното общество, технологии за управление на знания, семантични уеб услуги, обработка на семантична информация, цифрови библиотеки и системи за управление на съдържание, алгоритми, теория на изчислителните процеси, дискретна математика.

+359 2 979 3831
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 276
Personal website

Палежев, Деян

доцент, д-р
+359 2 979 3859
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 415
Палежев, Деян

доцент, д-р

Биостатистика, биоинформатика.

+359 2 979 3859
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 415

Панева-Коновска, Йорданка

професор, дмн
+359 2 979 3805
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 309
Personal websitePublicationsGoogle ScholarResearch Gate
Панева-Коновска, Йорданка

професор, дмн

Дробно смятане, специални функции, интегрални трансформации, диференциални уравнения.

+359 2 979 3805
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 309
Personal websiteGoogle ScholarResearch Gate

Панева-Маринова, Десислава

професор, д-р, ръководител на секция
+359 2 979 2874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 271
Personal websiteCurriculum Vitae
Панева-Маринова, Десислава

професор, д-р, ръководител на секция

Мултимедийни цифрови библиотеки, услуги за мултимедийни цифрови библиотеки (анотиране и индексиране на цифрови обекти, управление на метаданни, обхождане, преглед, групиране и селекция на цифрови обекти/колекции и техните описания), персонализиран и адаптивен достъп, електронно обучение, мултимедийни и езикови технологии, технологии за управление на знания и семантичен уеб

+359 2 979 2874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 271
Personal websiteCurriculum Vitae

Пашинска-Гаджева, Мария

асистент
+359 62 623 952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Research Gate
Пашинска-Гаджева, Мария

асистент

Научни интереси: линейни кодове и комбинаторни алгоритми,  оптимизация на алгоритми,  математически софтуер

+359 62 623 952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Research Gate

Пежан, Хамед

изследовател
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 405
Пежан, Хамед

изследовател

Научна програма „Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки“ (ПИКОМ),
03.05.2023 - 02.05.2024 г.

София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 405

Петков, Александър

изследовател
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 411
Петков, Александър

изследовател

Национална научна програма "Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука" (ВИХРЕН),
01.01.2023 - 31.12.2023 г.

София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 411

Петков, Веселин

професор, дмн, почетен член на ИМИ
+359-2-979 xxxx
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8
Петков, Веселин

професор, дмн, почетен член на ИМИ

Частни диференциални уравнения, Микролокален анализ, Спектрална теория, Теория на разсейване, Динамични системи.

+359-2-979 xxxx
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8

Петров, Петър

главен асистент, д-р
+359 2 979 3807
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 313
Publications
Петров, Петър

главен асистент, д-р

Работя в областта на пространства от дъги и джетове, мотивно интегриране и приложенията им в теория на особеностите, като проблема на Наш. Също така, в топологията на допълнения на алгебрични множества, в частност, върху обобщения на теоремата на Зариски - ван Кампен за висши групи на хомотопия, и конфигурации на хиперравнини. Интересувам се и от възможни приложения на особеностите на гладки функции в медицинските изображения.

+359 2 979 3807
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 313

Полянский, Александр

изследовател
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 464
Полянский, Александр

изследовател

Научна програма „Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки“ (ПИКОМ),
21.02.2023 - 20.02.2024 г.

София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 464

Попиванов, Петър

академик, професор, дмн, почетен член на ИМИ
+359 2 979 3877
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 463
Попиванов, Петър

академик, професор, дмн, почетен член на ИМИ

Основните научни интереси и публикации на акад. Попиванов са в областта на частните диференциални уравнения – линеен и нелинеен микролокален анализ, неелиптични гранични задачи, глобална разрешимост и хипоелиптичност, разпространение на особеностите на нелинейни нестрого хиперболични уравнения и системи и приложения в механиката и геометрията.

+359 2 979 3877
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 463

Попова, Евгения

професор, д-р
+359 2 979 3823
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 226
Personal website
Попова, Евгения

професор, д-р

Числени и алгебрични методи за задачи с неточни (интервални) данни, Линейни алгебрични системи съдържащи (не)линейни зависимости между интервални параметри: методи, софтуерни средства, приложения, Алгебрични разширения (http://www.math.bas.bg/~epopova/directed.html) на пространството от класически интервали, Софтуерни средства за задачи с интервални данни и/или комютърно гарантирани резултати, Взаимодействие между компютърна алгебра и интервални изчисления, Динамични и интерактивни уеб-достъпни изчисления и графика (webComputing) (http://cose.math.bas.bg/webComputing/), Стандарти за аритметика с плаваща точка и компютърна интервална аритметика, Статистически анализ на данни.

+359 2 979 3823
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 226
Personal website

Порязов, Стоян

доцент, д-р, асоцииран член
+359 2 979 2846
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 518
Порязов, Стоян

доцент, д-р, асоцииран член

Научни интереси:

  • Информатични и математически модели на социо-кибер-физически системи, с цел подпомагане на тяхното проектиране, управление и еволюция.
  • Развитие на методите и средствата на информатиката, информатичното моделиране и тяхното приложение.
+359 2 979 2846
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 518

Рангачев, Антони

главен асистент, д-р
+359 2 979 2855
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 327
Personal websiteResearch Gate
Рангачев, Антони

главен асистент, д-р

Алгебрична геометрия и комутативна алгебра и връзките им с теория на деформациите и теория на особеностите.

+359 2 979 2855
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 327
Personal websiteResearch Gate

Рангелов, Цвятко

професор, дмн, асоцииран член
+359 2 979 2845
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 526
Рангелов, Цвятко

професор, дмн, асоцииран член

Частни диференциални уравнения и приложения: разрешимост и хипоелиптичност за псевдодиференциални уравнения с кратни характеристики, теория на разсейване за хиперболични уравнения и системи в области с движеща се граница, нелинейни израждащи се параболични уравнения, метод на граничните интегрални уравнения за системи на еластичността в области с пукнатини.

+359 2 979 2845
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 526

Рангочев, Константин

доцент, д-р
+359 2 979 3883
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 376
Рангочев, Константин

доцент, д-р

Етнологии, фолклор, културна антропология, лингвистика, математическа лингвистика, цифрови библиотеки.

+359 2 979 3883
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 376

Рашков, Петър

доцент, д-р
+359 2 979 3885
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 459
Personal website
Рашков, Петър

доцент, д-р

Mатематическо моделиране на процеси в биологията и онкологията, динамични системи и приложения, числен анализ на ОДУ и ЧДУ, хармоничен анализ.

+359 2 979 3885
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 459
Personal website

Ревалски, Юлиан

академик, професор, дмн, председател на БАН
+359 2 870 1072
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 202
Personal websiteCurriculum Vitae
Ревалски, Юлиан

академик, професор, дмн, председател на БАН

Изследване на операциите (Оптимизация, Вариационен анализ, Теория на игрите), Функционален анализ (Геометрия на банахови пространства, Изпъкнал анализ, Монотонни оператори), Обща топология (Топологични методи в оптимизацията и вариационния анализ, Многозначни изображения).

+359 2 870 1072
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 202
Personal websiteCurriculum VitaePublications

Рибарска, Надежда

професор, дмн
+359 2 979 3852
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 424
Рибарска, Надежда

професор, дмн

Функционален анализ, диференциални включвания, оптимално управление.

+359 2 979 3852
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 424

Савов, Младен

член-кореспондент, професор, дмн
+359 2 979 3854
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 427
Савов, Младен

член-кореспондент, професор, дмн

процеси на Леви, функционали базирани на процеси на Леви, спектрална теория на несамоспрегнати Марковски процеси, задачи възникващи от Брауново движение в случайна среда

+359 2 979 3854
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 427

Саранова, Емилия

доцент, д-р, асоцииран член
+359 2 979 2825
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 519
Google ScholarResearch Gate
Саранова, Емилия

доцент, д-р, асоцииран член

Информатично моделиране, модели за предвиждане и гарантиране на качеството на системи за информатично обслужване.

+359 2 979 2825
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 519
Google ScholarResearch Gate

Сариев, Христо

главен асистент, д-р, секретар на секция
+359 2 979 3856
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 421
Сариев, Христо

главен асистент, д-р, секретар на секция

Байеисов непараметричен анализ, случайни мерки, вероятностни модели базирани на урни, процеси на Леви

+359 2 979 3856
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 421

Сендова, Евгения

доцент, д-р, асоцииран член
+359 2 979 2872
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 365
Personal website
Сендова, Евгения

доцент, д-р, асоцииран член

Методологична поддръжка на проекти за внедряване на изследователския подход в началното и средното училище, разработване на компютърни микросветове и модели за интегриране на учебния и творческия процес, методологични проблеми на използване на дигиталните технологии в образованието по математика, естествени езици, музика, природни науки и изкуства, приложение на информатиката и дигиталните технологии в началното и средното училище.

+359 2 979 2872
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 365
Personal website

Симеонов, Георги

програмист, д-р
+359 2 979 3818
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 317
Симеонов, Георги

програмист, д-р

Дискретна математика, eзици за програмиране, паралелни и разпределени изчисления, изчислителни облаци, извличане и агрегиране на информация.

+359 2 979 3818
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 317

Сирук, Олена

главен асистент, д-р
+359 2 979 3818
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 320
Personal website
Сирук, Олена

главен асистент, д-р

Компютърна лексикография, корпусна лингвистика, съпоставително езикознание (особ. сравнителни изследвания на славянските езици), украинистика, традиционна и компютърна диалектология, семантични мрежи, формално моделиране на семантични явления, бази данни и квантитативни методи в лингвистиката, разработване на системи за електронно обучение, yеб-дизайн и компютърна графика, моделиране на лингвистични информационно-търсещи системи.

+359 2 979 3818
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 320
Personal website

Славова, Анжела

професор, дмн
+359 2 979 2841
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 520
Славова, Анжела

професор, дмн

Теория на частни диференциални уравнения, CNN моделиране на сложни, нелинейни частни диференциални уравнения, произлизащи от математическата физика, биологията, екологията, механиката и др.

+359 2 979 2841
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 520

Сотирова-Вълкова, Калина

специалист, д-р, секретар на секция
+359 2 979 3829
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 506
Personal website
Сотирова-Вълкова, Калина

специалист, д-р, секретар на секция

Образователни компютърни игри (Playbour, Digital Storytelling, Play Ethic), цифровизация на културно и историческо наследство, онтологично представяне на знания, WEB 2.0, WEB 3.0, компютърна графика и обработка на изображения.

+359 2 979 3829
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 506
Personal website

Спиридонова, Маргарита

доцент, д-р, асоцииран член
+359 2 979 xxxx
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 219
Publications
Спиридонова, Маргарита

доцент, д-р, асоцииран член

Компютърна алгебра (алгоритми, системи и приложения), представяне и използване на знания, информационно моделиране.

+359 2 979 xxxx
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 219

Станчев, Петър

професор, дмн, професор емеритус
+359 2 979 3814
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 329
Personal website
Станчев, Петър

професор, дмн, професор емеритус

1) Изображения и видео: MPEG-21, MPEG-7, MPEG-4, SIFT, 2) Компютърна графика: Open GL, Теория на цветовете, Java 2D и 3D, Maya, 3ds MAX, 3) Медицински изображения: анализ на изображения от магнитен резонанс, сегментиране, 3D реконструкция, функционални MRI, 4) Проектиране на игри: LUA, XNA, Python, Sonics, генератори: Blitz, I7, Game Factory, Inscape, Torque, Yoyo, Unity, Alice, 5) Мултимедийни системи: семантични уеб технологии, онтологии, OWL, RDF, извличане съдържание на изображение, цифрови библиотеки, 6) База данни Systems: модели, 7) Извличане на информация и добив на знания: Асоциативни правила, класификация, невронни мрежи, размити множества и системи. Експертни системи, 8) Web технологии: Web2.0 инструменти. Ajax, Web Map сървър (WMS), Web Feature сървър (WFS), XML (Extensible Markup Language), RSS, RDF (Resource Description Framework), Web 2.0 mash-UPS, Java Script, Java аплети, MySQL и PHP, PERL, ASP.Net. Електронна търговия.

+359 2 979 3814
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 329
Personal website

Стефанов, Александър

математик, д-р
+359 2 979 3882
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 461
Стефанов, Александър

математик, д-р

Нелинейни динамични системи, свързани с безкрайномерни алгебри на Ли.

+359 2 979 3882
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 461

Стефанов, Боян

математик
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 504
Стефанов, Боян

математик

Вариационен анализ, оптимизация, оптимално управление

София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 504

Стоименова, Евгения

професор, дмн, ръководител на секция
+359 2 979 3855
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 429
Personal website
Стоименова, Евгения

професор, дмн, ръководител на секция

Непараметрична статистика: рангови критерии, вероятностни модели за наредени данни, алгебрични методи в статистиката, процедури за избор и нареждане, непараметрично оценяване на вероятностната плътност.

+359 2 979 3855
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 429
Personal website

Стоянов, Йордан

професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 3858
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 411
Стоянов, Йордан

професор, д-р, асоцииран член

Вероятност и стохастични процеси, вероятностни разпределения, характеризации, проблем за моментите, стохастични диференциални уравнения, контрапримери в теория на вероятностите, вероятност в други области на математиката

+359 2 979 3858
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 411

Суванджиева, Владимира

математик
+ 359 2 979 3874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 468
Суванджиева, Владимира

математик

Динамични системи, имунология, екология

+ 359 2 979 3874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 468

Събев, Негослав

главен асистент, д-р
+359 2 979 3818
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 317
Събев, Негослав

главен асистент, д-р

Достъпност: стандарти и законодателство; документи, софтуер, уеб интерфейси и съдържание; помагащи технологии; хората с увреждания и технологиите; практически приложения.

+359 2 979 3818
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 317

Събева, Невена

математик
+359 2 979 2825
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 519
Personal website
Събева, Невена

математик

Методика на обучението по математика, геометрия, технологично-подпомогнато обучение.

+359 2 979 2825
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 519
Personal website

Сю, Дзячан

изследовател
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 406
Сю, Дзячан

изследовател

Национална научна програма "Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука" (ВИХРЕН),
06.02.2023 - 05.02.2024 г.

София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 406

Табов, Йордан

професор, дпн, асоцииран член
+359 2 979 2895
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 561
Табов, Йордан

професор, дпн, асоцииран член

Методика на математиката, приложения на математиката и информатиката в хуманитарните науки, информационно моделиране, диференциални уравнения, геометрия.

+359 2 979 2895
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 561

Терзиян, Степан

професор, дмн, асоцииран член
+359 2 979 3805
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 309
Personal websiteCurriculum VitaePublicationsGoogle ScholarResearch Gate
Терзиян, Степан

професор, дмн, асоцииран член

Нелинеен функционален анализ, Теория на критичните точки, Частни и обикновени диференциални уравнения, Диференчни уравнения, Дробно смятане и диференциални уравнения от дробен ред.

+359 2 979 3805
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 309
Personal websiteCurriculum VitaeGoogle ScholarResearch Gate

Тодоров, Венелин

доцент, д-р
+359 2 979 2840
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 522
Тодоров, Венелин

доцент, д-р

Разработване на числени методи за математическо и информатично моделиране и приложения. Монте Карло и квази-Монте Карло методи за многомерни интеграли, интегрални уравнения и линейни системи. Стохастичните методи за анализ на чувствителност на големи математически модели. Числени методи, базирани на точкови множества от тип решетка, с различни генериращи вектори. Сравнения на квазислучайни редици с нисък дискрепанс. Компактни диференчни схеми с висок ред на точност за моделни задачи в екологията. Приложения на числените методи с висок ред на точност в екология, физика, квантова механика, финанси, статистика, биология и комуникационни технологии.

+359 2 979 2840
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 522

Тодоров, Максим

професор, дмн, асоцииран член
+52 222 229 2691
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 422
Тодоров, Максим

професор, дмн, асоцииран член

Полубезкрайна и векторна оптимизация. Изпъкнал анализ.

+52 222 229 2691
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 422

Тодоров, Тодор

математик, д-р
+359 62 623952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Personal website
Тодоров, Тодор

математик, д-р

Теория на кодирането - граници за кодове, оптимални кодове, еквидистантни кодове, защита на данни - стеганография, воден знак, бази данни, анализ на данни, семантична мрежа, онтологии, методи за запазване и представяне на културно-историческото наследство, цифровизация на данни, виртуални музеи.

+359 62 623952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Personal website

Томанов, Георги

доцент, дмн, асоцииран член
+359 2 979 3875
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 476
Томанов, Георги

доцент, дмн, асоцииран член

Алгебра

+359 2 979 3875
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 476

Топалов, Петър

доцент, д-р
+359 2 979 2842
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 514
Топалов, Петър

доцент, д-р

Хамилтонови частни и обикновени ДУ, динамични системи, Риманова и симплектична геометрия.

+359 2 979 2842
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 514

Топалова, Светлана

професор, д-р
+359 62 623952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Personal website
Топалова, Светлана

професор, д-р

Конструиране, изследване и класификация на комбинаторни дизайни и сродни на тях структури (разрешими дизайни, двойно-разрешими дизайни, ортогонални резолюции, кратни дизайни, адамарови матрици, шумозащитни кодове, спредове и паралелизми на проективни пространства, оптични ортогонални кодове).

+359 62 623952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Personal website

Трифонова, Светлана

математик
+359 2 979 2837
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 529
Трифонова, Светлана

математик

Научни интереси: 3D моделиране, обработка на образи

+359 2 979 2837
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 529

Троянски, Станимир

академик, професор, дмн, асоцииран член
+359 2 979 2815
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 574
Google ScholarResearch Gate
Троянски, Станимир

академик, професор, дмн, асоцииран член

Геометрията на Банаховите пространства и свързаните с тях аспекти на теория на апроксимациите, топологията, теория на вероятностите, дескритивната теория на множествата и функциите.

+359 2 979 2815
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 574
Google ScholarResearch Gate

Филев, Веселин

доцент, д-р
+359 2 979 3838
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 405
Personal website
Филев, Веселин

доцент, д-р

теория на струните, AdS/CFT съответствие, решетъчни теории, Монте Карло симулации, финансова математика

+359 2 979 3838
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 405
Personal website

Хаджииванов, Светослав

програмист
+359 2 979 2840
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 522
Curriculum VitaePublicationsResearch Gate
Хаджииванов, Светослав

програмист

Имам дълбок интерес в областта на алгоритмичната търговия, като се фокусирам върху интегрирането и приложението на актьорския модел в системите за търговия. Освен това, силно се интересувам от изследване на нови технологии, които могат да въведат иновации и да подобрят финансовата сфера.

+359 2 979 2840
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 522
Curriculum VitaeResearch Gate

Хаккъев, Севджан

професор, дмн
+359 2 979 2855
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 327
Google ScholarResearch Gate
Хаккъев, Севджан

професор, дмн

Устойчивост на нелинейни вълни, нелинейни дисперсивни уравнения, обратна спектрална задача

+359 2 979 2855
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 327
Google ScholarResearch Gate

Харизанов, Станислав

доцент, д-р
+359 2 979 3866
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 456
Personal website
Харизанов, Станислав

доцент, д-р

Анализ на нелинейни подразделителни оператори и асоциираните им многонивови трансформации, Обработка на дигитални изображения, Изпъкнал анализ и оптимиране, Математическо моделиране и алгоритми.

+359 2 979 3866
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 456
Personal website

Харченко, Оксана

изследовател – старши сътрудник, д-р
+359 2 979 xxxx
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 419
Харченко, Оксана

изследовател – старши сътрудник, д-р

Обработка на биомедицинска информация, математически методи за извличане на полезен сигнал от фонов шум с висока интензивност

+359 2 979 xxxx
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 419

Хорджа, Ричард-Пол

изследовател
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 411
Хорджа, Ричард-Пол

изследовател

Фондация SIMONS, 19.09.2023 - 18.03.2024 г.

София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 411

Христова, Елица

главен асистент, д-р, секретар на секция
+359 2 979 2824
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 562
Personal website
Христова, Елица

главен асистент, д-р, секретар на секция

Теория на представянията на алгебри и групи на Ли, приложения в теория на инвариантите, безкрайномерни алгебри на Ли, изображение на момента, геометрично квантуване и приложения във физиката

+359 2 979 2824
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 562
Personal website

Цанов, Валдемар

изследовател
+359 2 979 2807
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 567
Research Gate
Цанов, Валдемар

изследовател

Научна програма „Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки“ (ПИКОМ),
01.01.2023 - 31.12.2023 г.

Научни интереси: Теория на Ли, редуктивни и полупрости групи на Ли, линейни представяния и действия върху многообразия. Геометрия на флаговите многообразия. Геометрична теория на инвариантите.

+359 2 979 2807
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 567
Research Gate

Цачев, Цветомир

професор, д-р
+359 2 979 3852
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 424
Цачев, Цветомир

професор, д-р

Оптимално управление на хетерогенни системи, оптимално управление в безкрайномерни пространства.

+359 2 979 3852
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 424

Цветанова, Антоанета

математик
+359 62 623 952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Цветанова, Антоанета

математик

Научни интереси: комбинаторни алгоритми.

+359 62 623 952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323

Цветков, Мартин

математик
+359 2 979 2837
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 529
Цветков, Мартин

математик

3D моделиране, обработка на образи

+359 2 979 2837
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 529

Черкашин, Данила

доцент, д.н.
+359 2 979 xxxx
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8
Personal website
Черкашин, Данила

доцент, д.н.

Научни интереси: оцветяване на хиперграфи, хроматично число на пространството, задача на Щайнер, минимизатори на максимално разстояние.

+359 2 979 xxxx
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8
Personal website

Чехларова, Тони

професор, д-р
+359 2 979 3867
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 460
Personal website
Чехларова, Тони

професор, д-р

Приложения на ИКТ в образованието, динамични образователни среди, пространствена интелигентност, математика и изкуство, занимателна математика в обучението.

+359 2 979 3867
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 460
Personal website

Чин, Инди

изследовател
Чин, Инди

изследовател

Научна програма „Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки“ (ПИКОМ),
11.08.2023 - 10.08.2024 г.

Чипчаков, Иван

доцент, д-р
+359 2 979 3875
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 476
Чипчаков, Иван

доцент, д-р

Алгебра - теория на асоциативните пръстени: полета, разширения на полета, теория на Галоа – максимални p-разширения, абсолютни групи на Галоа, кохомологии на Галоа, централни прости алгебри, групи на Брауер на полета – структура и инварианти, теория на нормиранията. Теория на числата - локална теория на полета от класове.

+359 2 979 3875
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 476

Чорбаджиев, Асен

главен асистент, д-р
+359 2 979 3859
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 415
Чорбаджиев, Асен

главен асистент, д-р

Вероятностни модели във физиката, метеорология, качество на данни, разклоняващи се процеси.

+359 2 979 3859
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 415
Publications

Шишков, Борис

доцент, д-р
+359 2 979 3843
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 328
Personal website
Шишков, Борис

доцент, д-р

Адаптивни информационни системи, IT архитектури, Моделиране на бизнес системи, Интернет приложения за наблюдение и контролиране на трафик, услуги и технологии за електронно здравеопазване, екологични IT решения, електронно и Интернет гласуване

+359 2 979 3843
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 328
Personal website

Школников, Михаил

изследовател
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 406
Школников, Михаил

изследовател

Фондация SIMONS, 17.07.2023 - 16.07.2024 г.

София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 406

Язаджиев, Стойчо

професор, дфзн
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 524
Curriculum Vitae
Язаджиев, Стойчо

професор, дфзн

Теоретична и математическа физика, Физика на пространство-времето и гравитацията, Астрофизика и космология, Диференциална геометрия и топология, Нелинейни частни диференциални уравнения, Числени методи и изчислителна физика

София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 524
Curriculum VitaePublications

Янев, Георги

главен асистент, д-р
+359-2-979-3858
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 411
Янев, Георги

главен асистент, д-р

Разклоняващи се процеси: гранични теореми, двуполови процеси, имиграция, емиграция, статистика; характеризации на вероятностни разпределения с помоща на поредни статистики и рекорди; приложна статистика.

+359-2-979-3858
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 411
Publications

Янев, Никола

професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 3848
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 422
Янев, Никола

професор, д-р, асоцииран член

Дискретна оптимизация, Оптимизационна теория на графите

+359 2 979 3848
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 422

Янев, Николай

професор емеритус, дмн
+359 2 979 3861
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 413
Personal websiteCurriculum Vitae
Янев, Николай

професор емеритус, дмн

Теория на вероятностите, математическата статистика, стохастични процеси и приложения, разклоняващи се случайни процеси и техните приложения.

+359 2 979 3861
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 413
Personal websiteCurriculum VitaePublications