Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022/2023 година

Със Заповед № I-49 от 23.02.2023 г. на Председателя на Българската академия на науките, публикация в Държавен вестник и на сайта на БАН е обявен допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022/2023 година.

Документите на кандидат-докторантите ще се приемат в отдел “Човешки ресурси” в ИМИ-БАН. Допускането на кандидатите до конкурс, организирането и провеждането на конкурсните изпити, класирането и зачисляването на приетите докторанти се извършват съгласно изискванията на ЗВО и ЗРАСРБ. Таксата за подаване на документи е 30 лв. и се събира от Центъра за обучение при БАН.

Срок за подаване на документи: от 14 март до 12 май 2023 г.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им (или отказа от допускане с мотивите) до конкурса най-късно до 19 май 2023 г.

До 1 юни 2023 г. директорът на ИМИ назначава изпитните комисии и определя часа и мястото на провеждане на изпитите.

Конкурсните изпити по специалността ще се проведат в периода от 12 до 16 юни 2023 г., а изпитите по чужд език – от 19 до 23 юни 2023 г.

Класираните кандидати се зачисляват не по-късно от 1 октомври 2023 г.

Обявени позиции:

Шифър и докторска програма Форма на обучение Конспект
4.5. Математика (Алгебра и теория на числата) 1 редовна Конспект АТЧ
4.5. Математика (Диференциални уравнения) 1 редовна Конспект ДУ
4.5. Математика (Математическа логика) 1 редовна Конспект МЛ
4.5. Математика (Теория на вероятностите и математическа статистика) 1 задочна Конспект ТВМС
4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) 1 редовна и 1 задочна Конспект Информатика
4.6. Информатика и компютърни науки (Методи за обработка и защита на данни) 1 редовна и 2 задочни Конспект МОЗД
1.3. Педагогически науки (Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии) 1 задочна Конспект Методика

Справки и въпроси:

  • Институт по математика и информатика при Българска академия на науките, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“, блок 8, отдел „Човешки ресурси“, тел. 02992805.
  • Център за обучение – БАН, гр. София, ул. „15 ноември“ №1, стая 310, тел. 029795260.

КРАЕН СРОК за подаване на документи -

12 май 2023 г.

Други срокове

Конкурсните изпити по специалността ще се проведат в периода от 12 до 16 юни 2023 г., а изпитите по чужд език – от 19 до 23 юни 2023 г.

Класираните кандидати се зачисляват не по-късно от 1 октомври 2023 г.

Полезни връзки