Илиева-Литова, Невена

Научни интереси / експертиза: • Теоретична и математична физика; квантова теория на полето; теоретико-полеви методи във физиката на кондензираната материя; • Алгоритми за моделиране и анализ на многочастични системи; • Математична биология: биокомпютинг; моделиране на биомолекулни процеси; имуноинформатика; моделиране на нагъване на белтъци; • Високопроизводителни пресмятания • История и философия на физиката

2020-05-18T13:39:16+03:00понеделник, 21 октомври 2019|

Харизанов, Станислав

Анализ на нелинейни подразделителни оператори и асоциираните им многонивови трансформации, Обработка на дигитални изображения, Изпъкнал анализ и оптимиране, Математическо моделиране и алгоритми.

2020-02-23T18:34:43+02:00петък, 27 април 2018|

Попова, Евгения

Числени и алгебрични методи за задачи с неточни (интервални) данни, Линейни алгебрични системи съдържащи (не)линейни зависимости между интервални параметри: методи, софтуерни средства, приложения, Алгебрични разширения (http://www.math.bas.bg/~epopova/directed.html) на пространството от класически интервали, Софтуерни средства за задачи с интервални данни и/или комютърно гарантирани резултати, Взаимодействие между компютърна алгебра и интервални изчисления, Динамични и интерактивни уеб-достъпни изчисления и графика (webComputing) (http://cose.math.bas.bg/webComputing/), Стандарти за аритметика с плаваща точка и компютърна интервална аритметика, Статистически анализ на данни.

2020-02-20T18:30:10+02:00петък, 13 април 2018|

Марков, Светослав †

Интервален анализ, Числени методи с верификация, Алгебрични свойства на интервали, грешки, изпъкнали тела, стохастични числа и др. под., Хаусдорфови приближения, Математическо моделиране в биологията, ензимна кинетика, микробен растеж, синаптично предаване, СТО.

2023-11-30T00:18:11+02:00вторник, 10 април 2018|
Go to Top