Зарежда Събития

На 25 юли 2023 г. от 14:00 часа, в зала 578 на ИМИ

ще се проведе семинар на ВНЗ “Информационно моделиране”.

Ще бъдат изнесени следните лекции:

1. Публична академична лекция на доц. Иван Радославов Георгиев, на тема:

Оптимизационен модел за планиране графика на производство с отчитане на превантивната поддръжка в производствена система, базирана на неопределеност

Резюме. Разглежда се информатичен модел, базиран на математически модел, за оптимизация на производствения график в динамичната, но несигурна среда на Индустрия 4.0. Целта на много индустриални компании е да използват предимствата на съвременните технологии и да приложат оптимизационни математически и информатични модели, които да подобрят производствените графици и плановете за поддръжка. Представените математически и иформатични модели имат за цел да намерят валиден производствен график за разпределение на производствените поръчки по наличните производствени линии за даден период. Моделът включва планираните дейности по превантивна поддръжка на производствените линии и отчита предпочитанията на планировчиците по отношение на началото на производствените поръчки и използването на конкретни машини. В случай на необходимост, моделът предлага възможност за своевременни промени в производствения график, което му позволява да се справи по-добре с неопределеността. За да се проверят предимствата на модела, са проведени два експеримента с данни от автомобилен производител – един квазиреален и един реален. Резултатите от анализа на чувствителността показват, че моделът допълнително оптимизира времето за изпълнение на поръчките, като постига оптимално натоварване на производствените линии и избягва излишното използване на ненужни машини. Това води до спестяване на разходи и повишаване на общата ефективност на производствения процес. Внедряването на модела в ERP система може да допринесе за значително спестяване на време и рационализиране на процеса на планиране на производството. Математическият модел е базиран на MILP (Mixed-Integer Linear Programming), като областта от допустими решения е неизпъкнала. Чрез въвеждане на допълнителни променливи, моделът е сведен до търсене на решения над изпъкнала допустима област. Това повишава значително размерността на задачата и прави трудно намиране на оптималното решение на информатичния модел, съответстващ на математичния модел. Това налага използването на евристични техники и алгоритми за решението на информатичния модел. Така, моделът, базиран на информатичен и математически подход, представлява ценна добавка за организацията, като предоставя производствен план с оптимално използване на машините и разпределение на продуктите. С включването му в ERP система, моделът може значително да подобри ефективността на планирането на производството.

2. Лекция на Асен Тошев на тема:

Влияние на балканските хаплогрупи в Европа

Резюме. Разглеждайки хаплогрупите от Eupedia [1] заключаваме, че две хаплогрупи са характерни за Балканите: I2*/I2a и E1b1b. Основната цел на тази статия е чрез балканските хаплогрупи да се изследва балканското влияние върху страни извън Балканите, т.е. „балканските“ връзки с народи извън Балканите, евентуално миграции от Балканите към други европейски страни. Заключаваме, че европейските народи могат да бъдат разделени на 4 групи: 1) Група с най-високо съдържание на „балкански гени” – Босна и Херцеговина, Черна гора и Косово; 2) „Типична” балканска група държави: Сърбия, Хърватска, Македония, България и Румъния; 3) Група със “средно” балканско генетично влияние: Молдова, Гърция, Украйна, Беларус, Словения, Унгария, Словакия; 4) Група със “слабо” балканско генетично влияние: всички останали европейски страни.

Семинарът ще бъде достуъпен дистанционно на следния линк:

Поканват се всички заинтересовани.

Go to Top