Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023/2024 година

Със Заповед № I-59 от 19.02.2024 г. на Председателя на Българската академия на науките, публикация в Държавен вестник и на сайта на БАН се обявява Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023/2024 година.

Документите на кандидат-докторантите ще се приемат в отдел “Човешки ресурси” в ИМИ-БАН. Допускането на кандидатите до конкурс, организирането и провеждането на конкурсните изпити, класирането и зачисляването на приетите докторанти се извършват съгласно изискванията на ЗВО и ЗРАСРБ.

Таксата за подаване на документи е 40 лв. и се събира от Центъра за обучение при БАН.

Срок за подаване на документи: до 4 май 2024 г.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им (или отказа от допускане с мотивите) до конкурса най-късно до 10 май 2024 г.

До 3 юни 2024 г. директорът на ИМИ назначава изпитните комисии и определя часа и мястото на провеждане на изпитите.

Конкурсните изпити по специалността ще се проведат в периода от 10 до 14 юни 2024 г., а изпитите по чужд език – от 17 до 21 юни 2024 г.

Класираните кандидати се зачисляват не по-късно от 1 октомври 2024 г.

Обявени позиции:

Шифър и докторска програма Форма на обучение Конспект
4.5. Математика
(Алгебра и теория на числата)
1 редовна Конспект 
4.5. Математика
(Геометрия и топология)
4.5. Математика
(Диференциални уравнения)
1 редовна,
1 задочна
Конспект
4.5. Математика
(Изследване на операциите)
1 редовна Конспект 
4.5. Математика
(Математическа логика)
4.5. Математика
(Математическо моделиране и приложение на матeматиката)
1 редовна Конспект 
4.5. Математика
(Теория на вероятностите и математическа статистика)
1 редовна

Конспект

4.6. Информатика и компютърни науки
(Информатика)
1 редовна,
2 задочни
Конспект
4.6. Информатика и компютърни науки
(Методи за обработка и защита на данни)
1 редовна,
1 задочна
Конспект 
1.3. Педагогика на обучението по…
(Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии)

Справки и въпроси:

  • Институт по математика и информатика при Българска академия на науките, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“, блок 8, отдел „Човешки ресурси“, тел. 029793846.
  • Център за обучение – БАН, гр. София, ул. „15 ноември“ №1, стая 310, тел. 029795260.

СРОК за подаване на документи -

5 март - 4 май 2024 г.

Други срокове

Конкурсните изпити по специалността ще се проведат в периода
от 10 до 14 юни 2024 г.,
а изпитите по чужд език –
от 17 до 21 юни 2024 г.

Класираните кандидати се зачисляват
не по-късно от 1 октомври 2024 г.

Полезни връзки