Докторски програми

Институтът по математика и информатика на БАН има дългосрочна стратегическа визия за иновационен подход в системата на образованието по математика и информатика на всички нива. Високият научен потенциал на сътрудниците на института е предпоставка за качествено и конкурентноспособно обучение и подготовка на висококвалифицирани специалисти.

Акредитирани докторски програми

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.5. Математика
Докторски програми (научни специалности):

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма (научна специалност):

Област на висше образование: 1. Педагогически науки
Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по…
Докторска програма (научна специалност):

Изтегляне на всичко

Докторантски курсове

ЗаглавиеРазмерДата на добавяне
1.3-MEMIIT-B-01-v1-Методология и методика на педагогическите изследвания217.06 KB29.01.2021 в 17:46
1.3-MEMIIT-S-01-v1-Психолого-педагогически основи на обучението233.45 KB29.01.2021 в 17:46
1.3-MEMIIT-S-02-v1-Компетентностен подход в математическото образование244.57 KB29.01.2021 в 17:46
1.3-MEMIIT-S-03-v1-Внедряване на нововъведения в средния курс на българското училище299.47 KB29.01.2021 в 17:46
1.3-MEMIIT-S-04-v1-Изграждане на компетентност чрез интегриран подход в българското средно училище227.11 KB29.01.2021 в 17:46
1.3-MEMIIT-S-05-v1-Съдържание и методика на училищния курс по математика486.43 KB31.10.2022 в 12:18
1.3-MEMIIT-S-06-v1-Съдържание на извънкласната работа по математика505.22 KB31.10.2022 в 12:18
4.5-ANT-S-01-v1-Абелеви групи и регулярни пръстени236.19 KB29.01.2021 в 17:46
4.5-ANT-S-02-v1-Алгебрична теория на числата288.00 KB29.01.2021 в 17:46
4.5-CM-S-01-v1-Числени методи247.84 KB29.01.2021 в 17:46
4.5-DE-S-01-v1-Уравнения на математическата физика и приложения299.01 KB29.01.2021 в 17:46
4.5-GT-S-01-v1-Геометрия на многообразия и подмногообразия227.71 KB29.01.2021 в 17:46
4.5-GT-S-02-v1-Криви и повърхнини в барицентрични координати255.99 KB29.01.2021 в 17:46
4.5-GT-S-03-v1-Алгебрична топология238.01 KB29.01.2021 в 17:46
4.5-GT-S-04-v1-Комплексна геометрия222.79 KB29.01.2021 в 17:46
4.5-MA-S-01-v1-Теория на потенциала225.56 KB29.01.2021 в 17:46
4.5-MA-S-02-v1-Инвариантни разстояния и метрики в комплексния анализ242.73 KB29.01.2021 в 17:46
4.5-ML-B-01-v1-Математическа логика183.90 KB23.03.2021 в 12:29
4.5-ML-S-01-v1-Математическа логика220.72 KB29.01.2021 в 17:46
4.5-ML-S-02-v1-Увод в темпоралната логика242.87 KB29.01.2021 в 17:46
1 2 3