Съвместно заседание на общия семинар на секция „Анализ, геометрия и топология“ и семинара на секция „Алгебра и логика”

На 26 септември 2023 г. от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ-БАН ще се проведе съвместно заседание на общия семинар на секция „Анализ, геометрия и топология“ и семинара на секция „Алгебра и логика”. Доклад на тема Burau Representation and Application to Reducibility and Exchangeability of Braids ще изнесе Alexander Stоimenov, Dongguk University, Republic of Korea. Абстракт. I will give an introduction to the braid groups, closure operation, Markov theorem, and exchange move. Then I will introduce the Burau representation, and discuss its application to reducibiliy and exchangeability of braids.

Общ семинар на секция “Анализ, геометрия и топология”

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 4 юли 2023 г. от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ - БАН. Доклад на тема: Independence Structures in Random Matrix Theory and Random Partitions ще изнесе Yacine Barhoumi-Andréani, University of Bochum, Germany. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. We consider two models of random objects: eigenvalues of random matrices and random integer partitions for two classical measures: the GUE and the Schur measure. We express the largest element of these sets as maxima of independent random variables. The method uses orthogonal polynomials on the real line in the random matrix case and on the unit circle in the second case. The distribution involved in the random matrix case [...]

2023-06-28T18:13:31+03:00сряда, 28 юни 2023|Categories: |Tags: |

Общ семинар на секция “Анализ, геометрия и топология”

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 13 юни 2023 г. от 13:00 часа в зала 478 на ИМИ - БАН. Доклад на тема: Функции холоморфни над крайно-мерни комплексни комутативни алгебри ще изнесе Марин Генов, Институт по математика и информатика - БАН. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. Всеки морфизъм φ: A → B в категорията на крайно-мерните комплексни комутативни асоциативни унитални (Банахови) алгебри поражда структурен сноп от функции на една A-променлива и със стойности в B, чийто диференциал е съвместим с A-модулната структура на B. Оказва се, че макар и това да са изображения на няколко комплексни променливи, те притежават и много свойства на функциите на една комплексна променлива. Същевременно това дава възможност за изграждането на [...]

2023-06-07T02:24:27+03:00сряда, 7 юни 2023|Categories: |Tags: |

Общ семинар на секция “Анализ, геометрия и топология”

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 9 май 2023 г. от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ - БАН. Доклад на тема: Riemannian four-manifolds and twistor spaces: some rigidity results ще изнесе Davide Dameno, Department of Mathematics "Federigo Enriques", University of Milan. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. It is well-known that four-dimensional Riemannian manifolds carry many peculiar properties, which give rise to the existence of unique canonical metrics. In order to find conditions for the existence of such metrics, in 1978 Atiyah, Hitchin and Singer adapted Penrose’s construction of twistor spaces to the Riemannian context, paving the way for the study of many other characterizations of curvature properties for Riemannian four-manifolds. After giving an [...]

2023-05-04T13:50:54+03:00четвъртък, 4 май 2023|Categories: |Tags: |

Общ семинар на секция “Анализ, геометрия и топология”

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 2 май 2023 г. от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ - БАН. Доклад на тема: Въведение в спектрална теория на графите 3 ще изнесе Петър Петров, Институт по математика и информатика - БАН. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. Тази лекция ще съдържа спектрален подход към визуализацията и дзета функции на Ихара за прости графи. Както и преди, ударението ще бъде върху възможни приложения и формалните доказателства ще бъдат изложени накратко или въобще пропуснати. Ще се предполагат съвсем базисни познания по линейна алгебра и аналитични функции.  

2023-05-02T12:57:22+03:00вторник, 2 май 2023|Categories: |Tags: |

Общ семинар на секция “Анализ, геометрия и топология”

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 18 април 2023 г. от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ - БАН. Доклад на тема: Въведение в спектрална теория на графите 2 ще изнесе Петър Петров, Институт по математика и информатика - БАН. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. Втората лекция включва още някои основни понятия, като матрица на инцидентност и дуален граф. Графичното представяне на граф и разделяне на кластери ще бъдат обсъдени също. Докато в първата лекция целта беше мотивацията, в тази лекция ще наблегнем на теореми и примери.  

2023-04-17T12:56:37+03:00понеделник, 17 април 2023|Categories: |Tags: |

Общ семинар на секция “Анализ, геометрия и топология”

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 4 април 2023 г. от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ - БАН. Доклад на тема: Въведение в спектрална теория на графите ще изнесе Петър Петров, Институт по математика и информатика - БАН. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. Това е първата лекция от цикъл от 2-3 лекции по алгебрична теория на графите. Тя ще е достъпна за слушатели с минимални знания по линейна алгебра, в това число за специалисти по информатика или биостатистика, както  и за студенти.  Примери ще демонстрират всяко понятие. Всичко необходимо от теория на графите ще бъде дадено. Упорът е главно върху приложения. Ще бъде разгледан Лапласиана на граф и някои негови свойства, а [...]

2023-03-30T12:30:00+03:00четвъртък, 30 март 2023|Categories: |Tags: |

Общ семинар на секция “Анализ, геометрия и топология”

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 15 ноември 2022 г. от 11:00 часа в зала 478 на ИМИ - БАН. Доклад на тема: Zener model with General fractional calculus: Thermodynamical Restrictions ще изнесат Teodor M. Atanackovic и Stevan Pilipovic, Serbian Academy of Sciences and Arts and University of Novi Sad, Serbia. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. We study a Zener type model of viscoelastic body within the context of general fractional calculus and derive restrictions on coefficients that follow from the dissipation inequality that is, the entropy inequality under isothermal conditions. We show, for a stress relaxation and a wave propagation, that the restrictions that follow from the entropy inequality are sufficient to guarantee the existence and uniqueness [...]

2022-11-08T20:33:58+02:00вторник, 8 ноември 2022|Categories: |Tags: |

Общ семинар на секция “Анализ, геометрия и топология”

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 8 ноември 2022 г. от 13:30 часа в зала 478 на ИМИ - БАН. Доклад на тема: Surfaces Associated with Pascal and Catalan Triangles ще изнесат Leonard DAUS1, Marilena JIANU1 and Adela MIHAI1,2 1 Technical University of Civil Engineering Bucharest, Romania 2 Transilvania University of Brasov, Romania. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. An open problem in reliability theory is that of finding all the coefficients of the reliability polynomial associated with particular networks. Because reliability polynomials can be expressed in Bernstein form (hence linked to binomial coefficients), it is clear that an extension of the classical discrete Pascal’s triangle (comprising all the binomial coefficients) to a continuous version [...]

2022-11-03T12:50:14+02:00четвъртък, 3 ноември 2022|Categories: |Tags: |

Общ семинар на секция “Анализ, геометрия и топология”

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 28 април 2022 г. от 13:00 часа в зала 478 на ИМИ - БАН. Доклад на тема: Изотропни векторни полета и структури върху комплексни повърхнини ще изнесе Гео Грънчаров, Florida International University, USA. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. Върху 4-мерно векторно пространство със скаларно произведение със сигнатура (2,2) два независими вектора с обвивка максимална изотропна (нулева) равнина, определят канонично пара-кватернионно действие. Ние забелязахме, че върху ориентируемо 4-многообразие с подобна псевдо-Риманова метрика, съществуването на две изотропни (нулеви) Килингови полета води до интегруемост на индуцираната структура - наречена пара-хиперкомплексна, а метриката е анти-автодуална. Използвайки класификацията на Кодаира на компактните комплексни повърхнини, можем да опишем топологията на съответното 4-многообразие в компактния [...]

2022-04-18T13:47:39+03:00понеделник, 18 април 2022|Categories: |Tags: |
Go to Top