Общ семинар на секция “Анализ, геометрия и топология”

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 15 ноември 2022 г. от 11:00 часа в зала 478 на ИМИ - БАН. Доклад на тема: Zener model with General fractional calculus: Thermodynamical Restrictions ще изнесат Teodor M. Atanackovic и Stevan Pilipovic, Serbian Academy of Sciences and Arts and University of Novi Sad, Serbia. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. We study a Zener type model of viscoelastic body within the context of general fractional calculus and derive restrictions on coefficients that follow from the dissipation inequality that is, the entropy inequality under isothermal conditions. We show, for a stress relaxation and a wave propagation, that the restrictions that follow from the entropy inequality are sufficient to guarantee the existence and uniqueness [...]

2022-11-08T20:33:58+02:00вторник, 8 ноември 2022|Категории: |Етикети: |

Общ семинар на секция “Анализ, геометрия и топология”

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 8 ноември 2022 г. от 13:30 часа в зала 478 на ИМИ - БАН. Доклад на тема: Surfaces Associated with Pascal and Catalan Triangles ще изнесат Leonard DAUS1, Marilena JIANU1 and Adela MIHAI1,2 1 Technical University of Civil Engineering Bucharest, Romania 2 Transilvania University of Brasov, Romania. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. An open problem in reliability theory is that of finding all the coefficients of the reliability polynomial associated with particular networks. Because reliability polynomials can be expressed in Bernstein form (hence linked to binomial coefficients), it is clear that an extension of the classical discrete Pascal’s triangle (comprising all the binomial coefficients) to a continuous version [...]

2022-11-03T12:50:14+02:00четвъртък, 3 ноември 2022|Категории: |Етикети: |

Общ семинар на секция “Анализ, геометрия и топология”

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 28 април 2022 г. от 13:00 часа в зала 478 на ИМИ - БАН. Доклад на тема: Изотропни векторни полета и структури върху комплексни повърхнини ще изнесе Гео Грънчаров, Florida International University, USA. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. Върху 4-мерно векторно пространство със скаларно произведение със сигнатура (2,2) два независими вектора с обвивка максимална изотропна (нулева) равнина, определят канонично пара-кватернионно действие. Ние забелязахме, че върху ориентируемо 4-многообразие с подобна псевдо-Риманова метрика, съществуването на две изотропни (нулеви) Килингови полета води до интегруемост на индуцираната структура - наречена пара-хиперкомплексна, а метриката е анти-автодуална. Използвайки класификацията на Кодаира на компактните комплексни повърхнини, можем да опишем топологията на съответното 4-многообразие в компактния [...]

2022-04-18T13:47:39+03:00понеделник, 18 април 2022|Категории: |Етикети: |

Общ семинар на секция “Анализ, геометрия и топология”

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 29 март 2022 г. от 13:30 часа в зала 478 на ИМИ - БАН. Доклад на тема: On Squeezing Function for Planar Domains ще изнесе Ahmed Yekta Ökten, Institut de Mathématiques de Toulouse, France. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. Let Ω be a domain in ℂ𝑛 such that the set 𝐸(Ω, 𝐵𝑛) of injective holomorphic maps from Ω into the unit ball 𝐵𝑛 ⊂ ℂ𝑛 is non-empty. The squeezing function of Ω, denoted by 𝑆Ω is defined as 𝑆Ω(𝑧) = sup{𝑟 ∈ (0, 1): 𝑟𝐵𝑛 ⊂ 𝑓(Ω),      𝑓 ∈ 𝐸(Ω, 𝐵𝑛),      𝑓 (𝑧) = 0}. It follows from the definition that the squeezing function is [...]

2022-03-23T16:11:31+02:00сряда, 23 март 2022|Категории: |Етикети: |

Общ семинар на секция “Анализ, геометрия и топология”

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 15 февруари 2022 г. от 13:00 часа чрез Zoom. Доклад на тема: Kähler Manifolds of Quasi-constant Holomorphic Sectional Curvature and Generalized Sasakian Space Forms ще изнесе Cornelia-Livia Bejan,  “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. Two geometric notions, namely Kähler manifolds of quasi-constant holomorphic sectional curvature and generalized Sasakian space forms, are related to each other, for the first time. Some conditions under which each of these structures induces the other one, are provided here. Several results are obtained on direct products (which are special cases of Naveira’s classification), warped products or hypersurfaces of manifolds and relevant examples are included. A result of Niebergall [...]

2022-02-01T21:30:57+02:00вторник, 1 февруари 2022|Категории: |Етикети: |

Общ семинар на секция “Анализ, геометрия и топология”

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 14 декември 2021 г. от 13:00 часа чрез Zoom. Доклад на тема: Въведение в хомологичната огледална симетрия на проективни равнини с тегла над комплексните числа ще изнесе Марин Генов. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. Ще въведем основните понятия и резултати водещи до формулировката на хомологичната огледална симетрия в случая на проективните равнини с тегла над комплексните числа. Join Zoom link: https://miami.zoom.us/j/93060507383?pwd=Y2MremVpcmJrdkRiN3N3QVVZZC9HQT09 Meeting ID: 930 6050 7383 Passcode: 825839  

2021-12-07T18:12:22+02:00вторник, 7 декември 2021|Категории: |Етикети: |

Общ семинар на секция “Анализ, геометрия и топология”

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе онлайн на 19 октомври 2021 г. от 14:00 часа чрез Zoom. Доклад на тема: Индексни теории и линейна устойчивост на периодични вълни ще изнесе Севджан Хаккъев, Шуменски университет. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. В този доклад, ще представим някои резултати, свързани с устойчивостта на периодични вълни. В моделите, които ще разгледаме, проблема за устойчивост се свежда до изследването на  спектрални задачи от вида и пресмятането на определени величини, свързани с индекса на устойчивост. Join Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/83064361660?pwd=T2tJVmswdFgzWmdUYkdWQWtUM3owQT09 Meeting ID: 830 6436 1660 Passcode: 453424  

2021-10-13T18:57:55+03:00понеделник, 11 октомври 2021|Категории: |Етикети: |

Общ семинар на секция “Анализ, геометрия и топология”

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 14 септември 2021 г. от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ. Доклад на тема: The Dimension Dind оf Finite Topological T0-Spaces ще изнесе Dimitrios Georgiou, University of Patras, Greece. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. A.V. Arhangelskii introduced the dimension Dind [2] and some properties of this dimension have been studied in [1, 3]. In this talk, we present the study of this dimension for finite T0-spaces. Especially, we present that in the realm of finite T0-spaces, Dind is less than or equal to the small inductive dimension ind, the large inductive dimension Ind and the covering dimension dim. We also give the “gaps” between Dind and the [...]

2021-09-10T16:35:31+03:00петък, 10 септември 2021|Етикети: |

Общ семинар на секция “Анализ, геометрия и топология”

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 22 юни 2021 г. от 11:30 ч. чрез ZOOM. Доклад на тема: Обобщени ротационни повърхнини в 4-мерни псевдо-Евклидови пространства ще изнесе Виктория Бенчева. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. Ротационните повърхнини са богат източник на примери както в Евклидови така и в псевдо-Евклидови пространства. В доклада разглеждаме т. нар. обобщени ротационни повърхнини от елиптичен и хиперболичен тип в 4-мерно пространство на Минковски и в 4-мерно псевдо-Евклидово пространство с неутрална метрика, които са аналог на дефинираните от C. Moore обобщени ротационни повърхнини в Евклидовото пространство R^4. Oписваме аналитично някои техни подкласове: минимални, плоски, с плоска нормална свързаност, с паралелен нормиран вектор на средната кривина. Topic: Общ семинар на секция "Анализ, [...]

2021-06-17T22:48:48+03:00четвъртък, 17 юни 2021|Категории: |Етикети: |
Go to Top