ИМИ подписа меморандум за сътрудничество с PROS Bulgaria

Меморандумът очертава рамка за сътрудничество, целящо използването на силните страни на двете организации за напредъка на иновативните технологии и методологии.