Луканова, Русанка

Типово-теоретични подходи за теория и обработка на информация, теория на зависимите типове за ситуациона информация, типова теория на алгоритмите, теория на ркурсията, изчислителен синтаксис, теория на автоматите, изчислителна семантика, изчислителен синтактично-семантичен интерфейс, изчислителна лингвистика, типово-теоретични граматики, лексикализирана граматика основана на рестрикции, изкуствен интелект

2023-03-20T08:49:40+02:00вторник, 14 януари 2020|

Чипчаков, Иван

Алгебра - теория на асоциативните пръстени: полета, разширения на полета, теория на Галоа – максимални p-разширения, абсолютни групи на Галоа, кохомологии на Галоа, централни прости алгебри, групи на Брауер на полета – структура и инварианти, теория на нормиранията. Теория на числата - локална теория на полета от класове.

2020-08-11T10:26:30+03:00петък, 27 април 2018|

Христова, Елица

Теория на представянията на алгебри и групи на Ли, приложения в теория на инвариантите, безкрайномерни алгебри на Ли, изображение на момента, геометрично квантуване и приложения във физиката

2020-08-11T10:26:24+03:00петък, 27 април 2018|

Копиц, Йорг

Алгебра, теория на полугрупите, трансформационни полугрупи, универсална алгебра, теория на клонирането, многообразия от алгебрични структури, дискретни функции

2018-09-17T20:08:29+03:00вторник, 3 април 2018|
Go to Top