Зарежда Събития

Съгласно чл. 35 ал. (4) от Устава на БАН и т. 4.2 от Правилника за дейността на ИМИ, на 25.01.2022 (вторник) от 11:00 часа онлайн в Zoom-сесия ще се проведе съвместно заседание на Общото събрание на учените в ИМИ и на Научния съвет на ИМИ при следния дневен ред:

  1. Приемане на научноизследователския и финансов отчет за дейността на ИМИ през 2021 г.
  2. Приемане на допълнение в Правилника за дейността на ИМИ.
  3. Избор на млад учен с научна степен на възраст до 35 г. за участие в Научния съвет на ИМИ с право на съвещателен глас.
  4. Разни.

Поканата за ZOOM-сесията ще бъде изпратена по имейл до членовете на Общото събрание на учените и на Научния съвет (задължени да присъстват), както и до заявилите желание за участие.

Номинациите за избор на млад учен към НС на ИМИ, придружени от кратко CV на номинирания, се изпращат на Галя Стоянова <gstoyanova@math.bas.bg> до петък 21.01.2022 г. По същия начин могат да се изпращат и предложения за промяна в дневния ред, протоколчик и участие в комисия за преброяване.

ОБЯВА (pdf)

Председател на НС на ИМИ:  акад. О. Мушкаров

Председател на ОСУ в ИМИ:  проф. д-р Е. Попова

Go to Top