Зарежда Събития

Осма международна научна конференция
„Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация“ (KIN2022)

12-16 април 2022 г.

Място на провеждане: гр. Велико Търново, България
В рамките на Международно туристическо изложение „Културен туризъм” – Велико Търново

Покана за участие

Откриване: 12 април 2022 г.
Работен език: български, английски и руски
Срок за заявки за участие с абстракт/резюме: 25.03.2022 г.
Апликационна форма за участие в конференцията
Потвърждение за приемане за участие: 29.03.2022 г.
Програма на конференцията: до 04.04.2022 г.
Участие в конференцията, семинар и кръгла маса може да се осъществи и ONLINE чрез ZOOM.

https://us02web.zoom.us/j/86803158490?pwd=cXdxY0JnaFVKYVI3ZENYTjJCM1ZqZz09

Интернет адрес на канал в платформа YouTube за излъчване на конференцията:
https://www.youtube.com/channel/UCMlltc3enZl5gt2us7GkzAg

Основни направления на конференцията са опазването, дигитализацията и представянето на културно-историческото наследство (КИН). Интердисциплинарният форум има за цел да представи научни и научно-приложни разработки, проекти, иновации в областта на КИН. Основен акцент на KIN2022 ще бъдат съвременните изследователски тенденции и иновативни приложения в тази широкоспектърна област, както и българският опит в представянето и дигитализацията на КИН. Представяне на изследванията в областта на хуманитарните науки: археология, музеология, историография, медиевистика, архитектура, етнология, фолклористика, културната антропология, лингвистика, литература, музикология, теология, театрално изкуство, изобразителни изкуства, екранни изкуства, и др., както и връзката им с информационните технологии, цифровизация, дигитална конверсия, публикуване на информационни електронни масиви за културното, историческото и научното наследство, систематизация и ефективен достъп.

Разширени версии на представени на форума доклади ще се публикуват след двойно сляпо рецензиране в издания, регистрирани в НАЦИД или ERIH PLUS.

Програмата ще включва доклади от утвърдени експерти и млади учени от България и чужбина в опазването, представянето и дигитализацията на КИН, кръгла маса, изложби и демонстрации.

ПРОГРАМА – http://www.math.bas.bg/vt/isc-kin/kin2022-programme-bg.php

Поканват се изследователски институти, университети, библиотеки, музеи, архиви, галерии, представители на бизнеса и туристически информационни центрове за обмяна на опит, идеи и резултати по тематиката на конференцията.

За пълна информация вижте сайта на конференцията: http://www.math.bas.bg/vt/isc-kin/links-bg.php

 

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top