Зарежда Събития

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане
на научната степен „доктор на науките” съобщават, че

на 26 февруари 2024 г. от 16:00 часа в хибридна форма (в зала 403 на ИМИ-БАН и в Zoom) ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

Симплектична топология, некомутативна геометрия и огледална симетрия

на

проф. д-р Людмил Василев Кацарков

в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
професионално направление: 4.5. Математика
научна специалност Геометрия и топология.

Председател на Научното жури:
чл.-кор. проф. дмн Стефан Петров Иванов (ФМИ-СУ, ИМИ-БАН)

Членове на Научното жури:
акад. проф. дмн Веселин Стоянов Дренски (ИМИ-БАН);
чл.-кор. проф. дфн Валентина Борисова Петкова (ИЯИЯЕ-БАН);
проф. д-р Азнив Киркор Каспарян (ФМИ-СУ);
проф. д-р Гео Владимиров Грънчаров (Florida International University, USA);
проф. д-р Фьодор Богомолов (Courant Institute of Mathematical Sciences, New York, USA);
проф. д-р Юрий Чинкел (Courant Institute of Mathematical Sciences, New York, USA).

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ-БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ:
http://www.math.bas.bg/omi/IMIdocs/ZRASRB/degrees_doctor_current.php

Zoom link към заседанието за защитата:
https://us02web.zoom.us/j/87820682286?pwd=akx0RlN0bGRycitnZ1ZyOXVKeWJBdz09

Go to Top