Зарежда Събития

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 13 юли 2022 г. от 16:00 часа онлайн в платформата Zoom ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

Моделиране и анализ на големи данни за епидемията от COVID-19

на

Георги Симеонов Симеонов

за присъждане на образователна и научна степен “доктор” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма „Информатика”.

Научен ръководител:
проф. дмн Петър Станчев

Председател на Научното жури:
доц. д-р Александър Илиев Илиев

Членове на Научното жури:

проф. дмн Петър Любомиров Станчев
проф. д-р Боян Паскалев Бончев
проф. д-р Радослав Даков Йошинов
проф. д-р Румен Василев Николов

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ – БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ:

http://www.math.bas.bg/omi/IMIdocs/ZRASRB/degrees_phd_current.php

Линк към защитата:

https://us02web.zoom.us/j/85077341962?pwd=iDXJrNmsmmZ53mOpBkZaTIetxbv9Ol.1

 

 

Go to Top