Зарежда Събития

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 28 февруари 2022 г. от 14:00 часа онлайн в платформата Zoom ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

Проектиране и реализация на цифрови информационни ресурси за исторически обекти на българското културно наследство

на

Стефка Николаева Ковачева

за присъждане на образователна и научна степен “доктор” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма „Информатика”.

Научен ръководител:
проф. д-р Людмила Димитрова-Рашкова

Председател на Научното жури:
проф. д-р Десислава Панева-Маринова

Членове на Научното жури:

проф. д-р Галин Цоков
проф. д-р Кирил Симов
проф. д-р Людмила Димитрова-Рашкова
доц. д-р Красимира Иванова

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ – БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ:

http://www.math.bas.bg/omi/IMIdocs/ZRASRB/degrees_phd_current.php

Линк към защитата:
https://us02web.zoom.us/j/84911447969?pwd=cUJtMzJ6U3QzbUJxSVVscTVlK25UUT09

 

 

Go to Top