Зарежда Събития

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 20 декември 2021 г. от 14:00 часа онлайн в платформата Zoom ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

Изследване динамичното поведение на клетъчно нелинейни мрежи описващи уравнения на математическата физика

на

Зоя Владимирова Кичева-Зафирова

за присъждане на образователна и научна степен “доктор” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, докторска програма „Математическо моделиране и приложения на математиката”.

Научен ръководител:
проф. дмн Анжела Попиванова

Председател на Научното жури:
проф. д-р Златинка Ковачева

Членове на Научното жури:

проф. дмн Анжела Попиванова
проф. д-р Георги Венков
доц. д-р Анна Розева
доц. д-р Катя Дишлиева

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ – БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ:

http://www.math.bas.bg/omi/IMIdocs/ZRASRB/degrees_phd_current.php

Линк към защитата:
https://us02web.zoom.us/j/87658169892?pwd=amtWdkx6d0RGd2lrNnZMU2VPR1ZzUT09

 

 

Go to Top