Зарежда Събития

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 17 юни 2021 г. от 14:00 часа онлайн ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

Константин Василев Делчев

на тема

Кодове и дизайни в полиномиални метрични пространства

за присъждане на образователна и научна степен “доктор” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма „Информатика”.

Научен ръководител:
проф. дмн П. Бойваленков

Председател на Научното жури:
проф. дмн Иван Ланджев – рецензент

Членове на Научното жури:
проф. дмн Стефка Буюклиева – рецензент
проф. дмн Петър Георгиев Бойваленков
проф. дмн Николай Иванов Янков
доц. д-р Мая Митева Стоянова

Join Zoom Meeting:

https://us02web.zoom.us/j/81695261488?pwd=eGFWSnZvT3NlSFVKSU9RM3gweVRoZz09

 

Материалите по предзащитата се намират в библиотеката на ИМИ.

 

Go to Top