Зарежда Събития

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 14 февруари 2023 г. от 14:00 часа в зала 503 на ИМИ – БАН ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

Вариационни принципи за supinf задачи с ограничения и равновесие в некооперативни игри

на

Детелина Кирилова Камбурова

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.5. Математика,
докторска програма „Изследване на операциите”.

Научен ръководител:
акад. Юлиан Ревалски

Председател на Научното жури:
проф. д-р Цветомир Цачев

Членове на Научното жури:

акад. Юлиан Ревалски
проф. дмн Надя Златева
проф. дмн Боян Златанов
доц. д-р Диана Неделчева

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ – БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ:

http://www.math.bas.bg/omi/IMIdocs/ZRASRB/degrees_phd_current.php

 

Go to Top