Зарежда Събития

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 21 ноември 2022 г. от 14:00 часа в ИМИ – БАН ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

Операционно концептуално моделиране при изграждане и
поддържане на виртуални
общности

на

Нектариос Мамуцис

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки,
докторска програма „Информатика”.

Научен ръководител:
проф. д-р Радослав Павлов

Председател на Научното жури:
доц. д-р Детелин Лучев

Членове на Научното жури:

проф. д.н. Даниела Борисова
проф. др Мария НишеваПавлова

проф. др Красен Стефанов

проф. др Владимир Монов

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ – БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ:

http://www.math.bas.bg/omi/IMIdocs/ZRASRB/degrees_phd_current.php

Линк към Zoom за защитата:
Topic: Открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд за присъждане на ОНС “доктор” на Нектариос Мамуцис.
Time: Nov 21, 2022 14:00 SofiaJoin Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84421089305?pwd=WjRicldwWWRwWUlEL1FYTW51b1FNdz09

Meeting ID: 844 2108 9305

Passcode: 999708

 

 

Go to Top