Зарежда Събития

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 19 септември 2022 г. от 10:00 часа в ИМИ – БАН ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

Дискретни трансформации и приложението им в теория на кодирането и комбинаториката

на

Паскал Николаев Пиперков

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, докторска програма „Алгебра и теория на числата”.

Научен ръководител:
проф. дмн Илия Буюклиев

Председател на Научното жури:
проф. дмн Петър Бойваленков

Членове на Научното жури:

проф. дмн Николай Янков
проф. дмн Илия Буюклиев
проф. д-р Мая Стоянова
доц. дмн Славчо Щраков

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ – БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ:

http://www.math.bas.bg/omi/IMIdocs/ZRASRB/degrees_phd_current.php

 

 

 

Go to Top