Зарежда Събития

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на
научната степен “доктор на науките” съобщават, че на 15 ноември 2022 г. от 14:00 ч. в
хибридна форма в зала 478 на ИМИ и в Zoom ще се проведе открито заседание на
Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

Принцип за субординация на обобщени дробни еволюционни уравнения

на

Емилия Григорова Бажлекова

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

професионално направление 4.5. Математика,
научна специалност „Математически анализ“

Председател на Научното жури:
проф. дн Йорданка Панева-Коновска

Членове на Научното жури:
проф. дмн Виржиния Кирякова
проф. дмн Цвятко Рангелов
проф. д-р Мария Дачева
проф. дн Миглена Колева
проф. д-р Георги Венков
проф. д-р Красимира Проданова

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ-БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ:
http://www.math.bas.bg/omi/IMIdocs/ZRASRB/degrees_doctor_current.php

Линк към Zoom за защитата:
https://us02web.zoom.us/j/83562211296?pwd=bittZGtaZUtPS1l5Qk4zeVNrUCtndz09

Go to Top