Институтът по математика и информатика (ИМИ) при БАН е създаден в първите години след края на Втората световна война с усилията и високия професионализъм на едно поколение български математици, които днес с признателност наричаме стожери на българската математика.

Благодарение на тяхната визионерска работа, на 27 октомври 1947 г. Управителният съвет на Българската академия на науките приема план за научната дейност през 1947/1948 г. В частта си за математически науки той включва работа на три комисии: Комисия за демографски изучавания (акад. Кирил Попов), Комисия за математически изучавания на репрезентативния метод в статистиката (акад. Никола Обрешков), Комисия за финансово математическо проучване на държавните и гарантираните от държавата външни облигационни заеми (акад. Кирил Попов).

Разработени са и подробни индивидуални планове на академиците-математици Иван Ценов, Любомир Чакалов, Никола Обрешков и Кирил Попов. С това са направени първите крачки за създаването на Природо-математичния клон на Академията, към който да бъдат развити научно-изследователски институти по отделни научни направления, сред които и математически институт.

Не е изненада, че динамиката на епохата и развитието на научните изследвания по математически науки се развиват така интензивно, че това налага новосформираната организация няколко пъти да променя своето име.

  • През 1949 г. е учреден Математически институт (МИ) при физико-математическия клон на академията и за негов ръководител е определен акад. Любомир Чакалов.
  • През 1961 г. МИ се преименува в Математически институт с изчислителен център (МИ с ИЦ), а през 1972 г. – в Институт по математика и механика с изчислителен център (ИММ с ИЦ).
  • През 1994 г. институтът вече носи името Институт по математика (ИМ).
  • Днешното наименование – Институт по математика и информатика – е от 1995 година.

С гордост можем да заявим, че от създаването си през 1947 г., и до днес, Институтът по математика и информатика е водещ български център за изследвания и подготовка на висококвалифицирани кадри, провеждащ целенасочена, дългосрочна и последователна политика, свързана с основните тенденции в развитието на математиката, информатиката и информационните технологии.

Интересни факти от историята на ИМИ:

През 1961 г. в МИ се създава първият в България изчислителен център.

В периода 1962-1964 г. се създава първата българска цифрова електронно-изчислителна машина Витоша.

През 1965 г. се създава първият електронен калкулатор Елка 6521.

През 1966 г. от МИ с ИЦ се отделя Централният институт по изчислителна техника (ЦИИТ).

През 1970 г. МИ с ИЦ и ФММ на СУ се интегрират в Единен център по математика и механика (ЕЦММ), който просъществува до 1988 г. Въвежда се Моделът на тристепенната система на университетско образование, която две десетилетия по-късно е възприета в цяла Европа (бакалавърска програма в Блок A, магистърска програма в Блок B и докторантска програма в Блок C).

През 1977 г. от ИММ с ИЦ се отделя Институт по механика и биомеханика, днес Институт по механика.

Сътрудници на ИМ с ИЦ са основно ядро в създадения през 1984 г. Координационен център по информатика и изчислителна техника при БАН (днес Институт по информационни и комуникационни технологии).

Съвместно с фондация „Св. Св. Кирил и Методий“, фондация „Еврика“ и Съюза на математиците в България през 2000 г. ИМИ учредява Ученически институт по математика и информатика.

През 2006 г. в ИМИ е създаден Национален център по дигитализация на научно, културно и историческо наследство.

През 2019 година към ИМИ е създаден Международен център по математически науки – динамично изследователско звено за разработване и разпространение на авангардни нови направления в математиката. Центърът работи в сътрудничество с Institute of the Mathematical Sciences of the Americas (IMSA) към Университета на Маями, САЩ.

В съзвучие с обществената необходимост от развитие на образователните политики и практики в България, важна част от политиката на ИМИ е участие в образователните програми на всички нива, което гарантира устойчивото развитие на научния потенциал в областта на математиката и информатиката. Многообразни са дейностите в това направление: обучение на магистри и докторанти, изявени ученици (в това число подготовка на националните отбори по математика, информатика и математическа лингвистика), преквалификация на учители, подготовка на студенти и докторанти за научна работа чрез включването им в преки научни изследвания, реализиране на програми, свързващи образованието и науката (съвместно с Министерството на образованието и науката).

ИМИ работи успешно и за подобряването на връзката с българската диаспора и за привличането за сътрудничество на наши сънародници, работещи в престижни научни центрове в чужбина. В това отношение ще отбележим станалото вече традиционно провеждане на Международната конференция Mathematics Days in Sofia, чието поредно издание ще се проведе през следващата 2023 година, а също и Наградата на ИМИ за върхови постижения по математика, с която са удостоени вече трима наши млади сънародници.

Честита годишнина, колеги!