На 20 октомври 2022 г., четвъртък, от 10:00 часа в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се състоя официалното откриване на Международната година на фундаменталните науки за устойчиво развитие в България. 2022 година бе обявена за Международна година на фундаменталните науки за устойчиво развитие – МГФНУР (The International Year of Basic Sciences for Sustainable Development – IYBSSD2022) с резолюция  76/A/L.12 на Организацията на обединените нации (ООН) от 02.12.2021 г.

След официалното откриване от проф. д.н. Иван Лалов – Почетен член на Съюза на физиците в България, бяха изнесени и пет кратки встъпителни лекции от видни учени с принос в развитието на фундаменталните науки в страната ни. Институтът по математика и информатика и Съюзът на математиците в България бяха представени от академик Веселин Дренски, който изнесе лекция на тема: “Може ли чистата математика да бъде полезна?”.

До резолюцията на ООН е стига по предложение на Международния съюз по чиста и приложна физика (International Union of Pure and Applied Physics IUPAP). България, която е представлявана от Съюза на физиците в България (СФБ), възстанови членството си в IUPAP през 2019 г. с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката. За провеждането на дейностите по време на Годината, са оформени тематични групи: Физика, Науки за земята, Химия, Биология и биофизика, Математика, Образование и Популяризиране на МГФНУР. На страницата за отбелязване на МГФНУР в България можете да намерите цялата налична към момента информация, както и линк към международните дейности на IUPAP. Чл.-кор. Александър Драйшу, Председател на Съюза на физиците в България, е и Председател на Националния организационен комитет за провеждането на Годината.

Общото събрание на ООН „приканва всички държави членки, организации от системата на ООН и други глобални, регионални и субрегионални организации, както и други заинтересовани страни, включително академичните среди, гражданското общество, международни и национални неправителствени организации и др. да повишават осведомеността за значението на фундаменталните науки за устойчивото развитие в съответствие с националните приоритети“. Общото събрание на ООН мотивира решението си с „високата стойност за човечеството на фундаменталните науките“, както и с факта, че „повишената глобална осведоменост и повишеното образование в областта на фундаменталните науки“ е от жизненоважно значение за постигане на устойчиво развитие и за подобряване на качеството на живот на хората по целия свят. Общото събрание на ООН също така подчертава, че „фундаменталните науки и нововъзникващите технологии отговарят на нуждите на човечеството, като осигуряват достъп до информация и повишават здравето и благосъстоянието на хората, общностите и обществата“.

Фундаменталните науки имат съществен принос за осигуряването на основните средства за справяне с решаващите предизвикателства пред човечеството днес. Те са  формулирани като 17 цели за устойчиво развитие, към които трябва да се стремим заедно. Всички цели подчертават приноса на науката и технологиите и особено: 1. Здраве и благополучие; 2. Качествено образование; 3. Чиста вода и санитарно-хигиенни условия; 4. Достъпна и чиста енергия; 5. Сигурна работа и икономически растеж; 6. Иновации и инфраструктура; 7. Устойчиви градове и общности; 8. Действия в областта на климата; 9. Живот под водата; 10. Живот на сушата.