Секция

Образование по математика и информатика

Секция „Образование по математика и информатика“ е основана през 1990 г. Ръководители на секцията са били проф. Йордан Табов, доц. Евгения Сендова, проф. Тони Чехларова.

Основни научни направления:

 • Разработване на образователни стратегии и модели по математика, информатика и информационни технологии в сътрудничество с водещи експерти в световен контекст;
 • Разработване и публикуване (включително електронно) на учебни модули по математика и информационни технологии (за извънкласна дейност, за подготовка за математически състезания, дидактически сценарии);
 • Разработване на Виртуален училищен кабинет по математика;
 • Внедряване на изследователския подход в математическото образование;
 • Провеждане на квалификационни курсове за професионално развитие на учители;
 • Провеждане на конференция „Динамична математика в образованието“ и семинари (включително Национален семинар „Изследователски подход в математическото образование”); провеждане на редовен семинар „Дидактическо моделиране“ и издаване на електронен журнал към семинара;
 • Поддържане на докторантска програма, научно ръководство на докторанти;
 • Работа с изявени ученици – участие в организацията и провеждането на математически състезания, научно-изследователски програми, майсторски класове, семинари и школи за ученици (“Черноризец Храбър”, „Математика с компютър“, „Тема на месеца“, Research Science Institute – САЩ, Ученически институт по математика и информатика); участие в подготовката на националните отбори за международни олимпиади и състезания по математика;
 • Участие в проекти по национални програми и европейски проекти като DALEST; MITE; InnoMathEd; Fibonacci; DynaMath, Mascil, KeyCoMath, KeyCoNet, STEM-PD-Net, Scientix и др.
 • Провеждане на лекции и други обществени изяви за популяризиране на научни и образователни постижения
 • Участие в експертни органи в областта на науката и висшето образование

Сайт на секцията: http://www.math.bas.bg/omi/