Секция

Математическо моделиране и числен анализ

Секцията „Математическо моделиране и числен анализ“ в ИМИ е създадена през март 2014 година чрез сливането на секциите „Математическо моделиране“, „Изчислителна математика“ и „Биоматематика“.

Сътрудниците на секцията работят в областите числен анализ, функционален анализ, теория на апроксимациите, анализ на грешките, изпъкнал и интервален анализ с приложение в математическото моделиране на процеси в геофизиката, биологията, химията, икономиката, медицината и инженерните науки. В секцията се разработват ефективни числени методи и алгоритми за решаване на линейни и нелинейни частни диференциални и интегрални уравнения и системи, числени методи с верификация на резултатите, изследва се управляемостта на динамични системи.

Освен с научна дейност, членове на секцията развиват и активна преподавателска работа в университети в страната и чужбина. Под ръководството на членове на секцията са разработили и защитили докторски (кандидатски) дисертации голям брой учени.

Секцията продължава традицията на българската школа по теория на апроксимациите, основана от акад. Благовест Сендов в началото на 70-те години на ХХ век. Свидетелство за международното признание на научните постижения на школата е единствената световна награда за млади учени в тази област – наградата “Васил А. Попов”. Тя се присъжда на всеки три години от международен комитет. Лауреати на наградата са: Albert Cohen (Paris VI); Arno Kuijlaars (Katholieke Universiteit in Leuven, Belgium); Emmanuel Candes (Cal Tech); Serguei Denissov (University of Wisconsin-Madison); Mauro Maggioni (Duke University); Joel A. Tropp (California Institute of Technology); Andriy Bondarenko (National Taras Shevchenko University of Kyiv); Jean-Marie Mirebeau (CNRS, Université Paris-Sud); Danylo Radchenko (ETH, Zurich); Matthew Colbrook (Cambridge University).

Секцията организира международната конференция „Конструктивна теория на функциите“, която се провежда от 1971 г., и е съорганизатор на международната конференция „Биомат“. Секцията е също съорганизатор на серия от семинари по изчислителна математика и теория на апроксимациите „Computational Mathematics and Approximation Theory“, които се провеждат веднъж годишно от 2012 г. насам, съвместно с Johannes Kepler University Linz, Австрия, както и на няколко други конференции и семинари. Повече информация за тези събития е дадена на страница Конференции.

През последните 10 години сътрудниците на секцията активно участват в научни проекти, финансирани от различни източници. Подробен списък с тези проекти се намира на страница Проекти.


Последна промяна: 29.11.2023

Математическо моделиране и числен анализ