Директор, заместник-директори, научен секретар

Директор на ИМИ може да бъде доктор на науките, хабилитиран учен с научна степен, член-кореспондент или академик, който е на основна работа в ИМИ. Директорът се избира от УС на БАН за срок от четири години и не може да бъде избиран за повече от два последователни мандата.

Директорът представлява ИМИ пред всички органи и организации в страната и чужбина; разпорежда се с бюджета на ИМИ и неговите фондове; организира и ръководи изпълнението на административните задачи на ИМИ; назначава и уволнява учените и помощния персонал в ИМИ; изпълнява и други функции, възложени му с нормативни актове, от ръководството на БАН или произтичащи от договори.

Директорът назначава заместник-директорите и научния секретар на ИМИ след утвърждаване от Научния съвет. Заместник-директорът замества директора в негово отсъствие и може да ръководи определени направления от дейността на ИМИ, възложени му с писмена заповед от директора. Научният секретар подпомага директора в планирането и отчитането на научната и учебната дейност и осъществява други дейности, възложени му от директора с писмена заповед. Заместник-директорите и научният секретар не могат да заемат тези постове за повече от два последователни 4-годишни срока.

Заместник-директорът по административно-стопанската дейност отговаря наравно с директора за изпълнението на тази дейност.

Директор

Акад. Веселин Дренски

E-mail: director@math.bas.bg
Тел.: (+359-2) 870-10-72
Акад. Веселин Дренски

Директор

+359 2 979 2820
Заместник-директор

Научна политика в областите на математическите структури, информатиката и образованието, и работата с младите таланти

Проф. дмн Петър Бойваленков

E-mail: peter@math.bas.bg
Тел.: (+359 2) 979 2806
Проф. дмн Петър Бойваленков

Заместник-директор

Научна политика в областите на математическите структури, информатиката и образованието, и работата с младите таланти

+359 2 979 2806
Заместник-директор

Научна политика в областта на математическото моделиране и национални, европейски и международни проекти и програми

Проф. д-р Нели Димитрова

E-mail: nelid@math.bas.bg
Тел.: (+359-2) 979-28-11
Проф. д-р Нели Димитрова

Заместник-директор

Научна политика в областта на математическото моделиране и национални, европейски и международни проекти и програми

+359 2 979 2811
Директор АСД

Административно-стопанска дейност

Полина Кертева

E-mail: pkerteva@math.bas.bg
Тел.: (+359-2) 979-28-16, стая 252
Полина Кертева

Директор АСД

Административно-стопанска дейност

(+359-2) 979-28-16
Научен секретар

Проф. д-р Величка Милушева

E-mail: vmil@math.bas.bg
Тел.: (+359-2) 979-38-22
Проф. д-р Величка Милушева

Научен секретар

+359 2 979 2807