Проекти

Институтът по математика и информатика е самостоятелно постоянно научно звено в БАН и осъществява своята дейност съгласно Закона за БАН, Устава на БАН и вътрешен правилник за дейността на института, в рамките на действуващото законодателство. Институтът по математика и информатика е многопрофилен академичен институт с основна задача да издига равнището на всички дейности в страната, свързани с развитието, приложението и възпроизводството на математиката и информатиката.

С цел постигане на стратегическите цели на ИМИ се поддържат двустранни и многостранни договорни контакти с десетки научни центрове в Европа и света. Пълноценното интегриране в Европейското изследователско пространство се разглежда от ръководството на ИМИ като един от основните подходи за превръщане на науката в основна двигателна сила за развитие на националната икономика и на общество, базирано на знания. ИМИ–БАН има дългосрочни двустранни и многостранни споразумения за научно сътрудничество с над 40 научни центрове и университети в Европа и в света – в Белгия, Великобритания, Германия, Индонезия, Испания, Италия, Китай, Латвия, Норвегия, Пакистан, Русия, Сърбия, Украйна, Франция, Швейцария, Швеция, Япония и др.