Управителният съвет на Българската академия на науките откри на 23.11.2020 г. процедура за избор на директор на Института по математика и информатика.

За директори могат да се кандидатират (съгласно чл. 42, ал. 1 от Устава на БАН) хабилитирани учени, доктори на науките, член-кореспонденти (дописни членове) или академици (действителни членове), които се назначават въз основа на избор на основна работа в постоянното научно звено.

Обява за конкурса

Правила за провеждане на избор на директори на самостоятелни звена на БАН

В рамките на обявения срок, документи за участие в процедурата са подали двама кандидати: