ПРАВИЛНИК за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института по математика и информатика при БАН (Приет на 02.11.2018 г., посл. изм. 19.07.2019 г.)

Go to Top