Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН (изм. и доп. 31.05.2021, техн. кор. 14.06.2021)

Go to Top