Европейска харта на изследователите и Кодекс за поведение при подбор на изследователи - приети от НС на 02.11.2018 г.

Go to Top