Александрова, Тодорка

доцент, д-р, секретар на секция
+359 2 979 2832
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 357
Александрова, Тодорка

доцент, д-р, секретар на секция

Сигурност на информацията и криптография, схеми за разпределяне на тайната и техните приложения. Краудсорсинг и геймификации

+359 2 979 2832
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 357

Бажалан, Мариам

главен асистент, д-р
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 405
Бажалан, Мариам

главен асистент, д-р

София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 405

Байчева, Цонка

професор, дмн
+359 62 623 952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Personal website
Байчева, Цонка

професор, дмн

Теория на кодирането: радиуси на покритие на кодове, оптимални кодове, декодиране, компютърни комуникации: изследване на поведението при откриване и коригиране на грешки на шумозащитни кодове, комбинаторика, алгоритми.

+359 62 623 952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Personal Website

Бойваленков, Петър

професор, дмн, директор на ИМИ - БАН
+359 2 979 2806
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 563
Personal website
Бойваленков, Петър

професор, дмн, директор на ИМИ - БАН

Теория на кодирането – кодове и дизайни в полинамиални метрични пространства – граници, оптималност, класификация, опаковки и покрития, комбинаторика – сферични дизайни, ортогонални масиви – граници, оптималност, класификация, криптография.

+359 2 979 2806
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 563
Personal Website

Борисов, Юри

доцент, д-р
+359 2 979 2878
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 359
Борисов, Юри

доцент, д-р

Криптология, теория на кодирането, дискретна математика.

+359 2 979 2878
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 359

Бумова, Силвия

доцент, д-р
+359 2 979 2821
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 556
Бумова, Силвия

доцент, д-р

Алгебра (Линейна алгебра в Евклидови пространсва, Теория на групите, Крайни полета),  геометрия (Кодове и дизайни в полиномиални метрични пространства),  комбинаторика (Сферични дизайни, Дизайни в проективни пространства), теория на кодирането (Граници на кодове, Оптимални кодове), криптография.

+359 2 979 2821
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 556

Буюклиев, Илия

професор, дмн
+359 62 623952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Personal website
Буюклиев, Илия

професор, дмн

Комбинаторни алгоритми и кодове - алгоритми за изоморфизъм, алгоритми за генериране и класификация, теория на кодирането - граници за кодове, оптимални кодове, автоморфизми на кодове, алгебра, крайни полета, криптография.

+359 62 623952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Personal Website

Ваврек, Веселин

главен асистент, д-р
+359 62 623952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Ваврек, Веселин

главен асистент, д-р

Теория на кодирането, Криптография, Теория на числата.

+359 62 623952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323

Димитров, Мирослав

математик, д-р
Димитров, Мирослав

математик, д-р

Криптология, комбинаторна оптимизация и алгоритми

Железова, Стела

доцент, д-р
+359 62 623952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Personal website
Железова, Стела

доцент, д-р

Kонструиране и изследване на комбинаторни разрешими дизайни, ортогонални резолюции, спредове и паралелизми на проективни пространства.

+359 62 623952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Personal Website

Колев, Емил

професор дмн
+359 2 979 2893
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 565
Колев, Емил

професор дмн

Теория на кодирането, задачи за търсене, задачи за покрития.

+359 2 979 2893
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 565

Костадинов, Христо

доцент, д-р, ръководител на секция
+359 2 979 2832
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 357
Костадинов, Христо

доцент, д-р, ръководител на секция

Теория на кодирането и приложението й в кодова модулация, водни знаци и флаш-памети.

+359 2 979 2832
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 357

Манев, Николай

професор, д-р
+359 2 979 2821
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 554
Манев, Николай

професор, д-р

Теория на кодирането, компютърна алгебра, високо производителни изчисления.

+359 2 979 2821
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 554

Пашинска-Гаджева, Мария

асистент
+359 62 623 952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Пашинска-Гаджева, Мария

асистент

Научни интереси: линейни кодове и комбинаторни алгоритми,  оптимизация на алгоритми,  математически софтуер

+359 62 623 952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323

Топалова, Светлана

професор, д-р
+359 62 623952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Personal website
Топалова, Светлана

професор, д-р

Конструиране, изследване и класификация на комбинаторни дизайни и сродни на тях структури (разрешими дизайни, двойно-разрешими дизайни, ортогонални резолюции, кратни дизайни, адамарови матрици, шумозащитни кодове, спредове и паралелизми на проективни пространства, оптични ортогонални кодове).

+359 62 623952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Personal Website

Цветанова, Антоанета

математик
+359 62 623 952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Цветанова, Антоанета

математик

Научни интереси: комбинаторни алгоритми.

+359 62 623 952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323

Черкашин, Данила

доцент, д.н.
+359 2 979 xxxx
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8
Personal website
Черкашин, Данила

доцент, д.н.

Научни интереси: оцветяване на хиперграфи, хроматично число на пространството, задача на Щайнер, минимизатори на максимално разстояние.

+359 2 979 xxxx
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8
Personal Website